Zarządzenie Nr 266/03

rok 2003

 
data publikacji:  30-01-2004 | 09:21
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 266/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 28 października 2003r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

 

 

                Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200 Ir. Nr 142 póz. 1591 z póz. zm. ) oraz art. 138 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21 póz. 94 z póz. zm. )

 

zarządzam co następuje

 

§ 1

 

Ustalam dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu dzień 3.11.2003r. lub 10.11.2003r. dniem wolnym od pracy w związku z przypadającym w sobotę 1.1l.03r. - Świętem Zmarłych, według wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się pracownikom Referatu Organizacji Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 266/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

zdnia 28.10.2003 r.

Wykaz

pracowników Urzędu, dla których dzień 3.11.2003r. jest dniem wolnym od pracy

 

I.        Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy mgr Jacek Lelek

 

II.       Referat Budżetowo-Finansowy

1.   Maria Długosz

2.    Lucyna Zaucha

3.    Joanna Szewczyk

4.    Barbara Porębska

 

III.      Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

1. Urszula Maciuszek

2. Jan Gawroński

 

IV.     Referat Podatków

1. Maria Olszowska

2. Maria Górka

3. Bożena Migacz

 

V.       Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

1. Janina Broniszewska

2. Ryszard Niejadlik

 

VI.      Referat Budownictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków

1. Marek guc

2. Małgorzata Wiktor

 

VII.     Referat Organizacji

1. Maria Klag

2. Agnieszka Baran

3. Alfreda Wastag

 

VIII.   Referat Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa

1. Anna Pierzga

2. Tadeusz Pasiut

 

IX.      Referat Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji

1. Paweł Dybiec

2. Maria Dominik

3. Elżbieta Migacz

 

X.       Referat Przygotowania Inwestycji

1. Magdalena Orłowska

2. Bonifacy Wolak

 

oraz pracownicy Sekcji Obsługi

1. Józefa Ciapała

2. Maria Stec

3. Józef Pietrzyk

4. Jan Stępka

5. Stanisław Warzecha

 

i pozostali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta i Gminy

1. Joanna Majewska

2. Barbara Czerpak

 

Wykaz

Pracowników Urzędu, dla których dzień 10.11.2003r. jest dniem wolnym od pracy.

 

I.        Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz mgr Marian Cycoń

 

II.       Referat Budżetowo-Finansowy

1. Bogumiła Klimczak

2. Magdalena Kowalczyk

3. Urszula Sadowska

 

III.     Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

1. Andrzej Rybarski

2. Tomasz Kuziel

 

IV.      Referat Podatków

1. Agata Obrzud

2.  Maria Sadowska

 

V.       Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

1. Helena Piętka

2. Małgorzata Pląta

 

VI.     Referat Budownictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków

1. Lucyna Krcha

2. Jolanta Wąsik

 

VII.    Referat Organizacji

1. Grażyna Kopeć

2. Elżbieta Puch

3. Joanna Orłowska

 

VIII.  Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Leśnictwa

1. Grażyna Leśniak

2. Jan Migacz

 

IX    Referat Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji

1. Anna Drożdż

2. Kazimierz Nakielski

X.   Referat Przygotowania Inwestycji

l. Marek Żmuda

 

oraz pracownicy Sekcji Obsługi Urzędu Miasta i Gminy

1. Alinarda Marczyk

2. Janina Sekuła

3. Waldemar Kukułka

4. Józef Wandas

5. Stanisław Maurek

i pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych