Zarządzenie Nr 250/03

rok 2003

 
data publikacji:  28-01-2004 | 14:38
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 250/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 6 października 2003 r

 

 

w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

 

Na podstawie art. 30 ust. ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. NR 142 póz. 1591 z póz. zmianami), art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 1999 r. Nr 15 póz. 139 z póz. zmian.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80 póz. 717)

zarządza   się   co   następuje;

§  1

W ramach rozpatrzenia zarzutu złożonego w dniu 8 sierpnia 2003 r. , przez właściciela działki nr 248/5 położonej w Gołkowicach Dolnych, do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz - „Gołkowice Dolne 5" zdecydowano o uwzględnieniu zarzutu w całości.

§ 2

Uzasadnieniem powyższego postanowienia jest załączona do niniejszego zarządzenia propozycja projektanta planu - załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PROPOZYCJA PROJEKTANTA ROZPATRZENIA ZARZUTU

 

Zarzut zgłoszony dnia 8 sierpnia 2003 roku przez Pan Sławomira Szewczyka, zam. 33-340 Stary Sącz ul. Dunajcowa 5.

 

Zarzut dotyczy działki nr 248/5 w Gołkowicach Dolnych. Właściciel prosi o uzupełnienie zapisu dotyczącego możliwości lokalizacji na terenie ll.2a.UC zaplecza motoryzacyjnego (sklepu i zaplecza warsztatowego) oraz ręcznej myjni samochodowej.

Proponuje się zarzut uwzględnić, wprowadzając do zapisu  ustaleń planu (część tekstowa), korektę w sposób następujący:

W ustaleniach dla terenu oznaczonego symbolem ll.2a.UC., zmienia się punkt 1, który otrzymuje brzmienie:

1.  Dopuszcza się realizację stacji gazu propan - butan z zapleczem socjalno - ad­ministracyjnym, warsztatem samochodowym, w tym montażu instalacji gazowej i ręcznej myjni samochodowej oraz związanymi z jej funkcjonowaniem usługami gastronomiczno - handlowymi. Łączna ilość stanowisk warsztatowych związa­nych z obsługą środków transportu nie może przekroczyć 3.

Proponuje się zarzut uwzględnić, ponieważ realizacja w/w inwestycji nie wprowadza istotnych zmian dla środowiska oraz jest zgodna z ustaleniami dotychczas obowią­zującego planu Gołkowice Dolne 5., który wprowadza zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ale dopuszcza równocześnie moż­liwość realizacji obiektów mieszkaniowych oraz usług i obiektów drobnej wytwórczo­ści, które nie zakłócą funkcji mieszkaniowej obszaru.

Tak więc ustaleniami zmiany planu Gołkowice Dolne 5., w wypadku nieuwzględnienia zarzutu zostałby naruszony interes prawny Pana Sławomira Szewczyka.

 

inż. Arch. Maria Modzelewska

 

Nowy Sącz 1 września 2003 r.