Zarządzenie Nr 278/03

rok 2003

 
data publikacji:  28-01-2004 | 14:35
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR  278/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10  listopada 2003 r.

 

w sprawie składania oświadczenia woli przez Likwidatorów SPZOZ w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z póź.zm.) oraz Uchwały Nr XIV/147/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 września 2003 roku

 

ZARZĄDZAM      co    następuje:

 

§ 1

 

Oświadczenie woli za Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji składają dwaj likwidatorzy, z wyjątkiem spraw z zakresu prawa pracy, gdzie oświadczenie woli składa jeden likwidator Pani Bożena Polesek. Oświadczenie woli składa się w ten sposób, że pod nazwą SPZOZ w likwidacji zamieszczają swoje podpisy likwidatorzy.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Likwidatorom SPZOZ w Starym Sączu.


 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania