Zarządzenie Nr 314/03

rok 2003

 
data publikacji:  28-01-2004 | 14:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   NR 314/ 03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 19 grudnia 2003 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. ( tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664.) 

 

zarządzam co następuje:

 

§  1.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania:

 

"wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, instalacji wod-kan i elektrycznych

w segmencie B /przewiązka/ w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach"

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

                1. Bonifacy Wolak              - Przewodniczący

                2. Marek Żmuda                  - Członek

                3. Magdalena Orłowska     - Sekretarz

 

§  2.

               

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 23 grudnia 2003r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

               

§  3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

 

§  4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia