Zarządzenie Nr 273/03

rok 2003

 
data publikacji:  28-01-2004 | 14:33
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  Nr 273/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 31 października 2O03 r.

 

w sprawie  powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z póź.zm.) oraz art.20 a ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz.664)

 

ZARZĄDZAM    CO    NASTĘPUJE:

 

§ 1

 

W  związku  z  koniecznością  przeprowadzenia  postępowania  przetargowego  na realizację zadania :

„ DOSTAWA WYPOSAŻENIA    DYDAKTYCZNEGO"

powołuję komisję przetargową w następującym składzie :

1. Marek Żmuda - Przewodniczący

2. Magdalena Orłowska - Członek

3. Elżbieta Puch -   Sekretarz

 

§2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 06 listopada 2003 r.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.