Zarządzenie Nr 297/03

rok 2003

 
data publikacji:  28-01-2004 | 12:56
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   Nr 297/03

BURMISTRZA MIASTA l  GMINY  STARY  SĄCZ

z 28.11.2003r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Starym Sączu przeznaczonej do wydzierżawienia.

 

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 46; póz. 543)

 

zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznaczam do dzierżawy następujące nieruchomości:

1. Część działki ewidencyjnej nr 2/3

-    powierzchnia: 3,1885 ha

-    opis nieruchomości: nieruchomość położona w odległości około 1 km od centrum , dojazd drogą asfaltową i utwardzoną, z ogólnej powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia staw zajmuje 2,9514 ha a grunt przyległy 0.2371 ha.

-    własność : Miasto i Gmina Stary Sącz - Kw 63994 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

-    przeznaczenie w planie: działka położona w terenie o symbolu D33 US/UT - tereny cenne przyrodniczo, w widłach Dunajca i Popradu, istniejące stawy po eksploatacji żwiru. Postuluje się zagospodarowanie całego obszaru pod kątem funkcji rekreacyjnych, związanych z wypoczynkiem codziennym. Z uwagi na położenie terenu, obowiązuje zakaz realizacji stałych obiektów kubaturowych. Dopuszcza się realizację lekkich, sezonowych obiektów, związanych z obsługą funkcji rekreacyjnych - sanitariaty, gastronomia, szatnie itp. po uzgodnieniu z ODGW. Zakaz realizacji bazy noclegowej, obowiązuje ochrona istniejących zadrzewień i jakości i jakości wód podziemnych - szczególne rygory przy realizacji wszelkich obiektów.

-    Cel wydzierżawienia: gospodarka rybacka - łowisko specjalne

2.   Działki ewidencyjne oznaczone nr: 49/1, 49/3, 49/4, 49/5, 49/9, 49/13, 49/16, 49/17, 49/18, 49/20

będące w wieczystym użytkowaniu Miasta i Gminy Stary Sącz

-    powierzchnia: 12,7763 ha

-    własność : Skarb Państwa użytkownik wieczysty Miasto i Gmina Stary Sącz -Kw 38437 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

-    opis nieruchomości : nieruchomość ta przylega bezpośrednio do terenów lasu komunalnego i graniczy z naszą nieruchomością tzw. „ Małe Stawy" stanowiąc jeden zwarty kompleks do celów rekreacyjnych . Położona w odległości około 1 km od centrum . Dojazd droga asfaltowa i utwardzoną.

-    przeznaczenie w planie: działki nr 49/1,49/20 leżą w terenie gruntów rolnych i użytków zielonych do wykorzystania dla produkcji rolnej, chronionej zabudową.

Działki nr 49/5,49/9 leżą w przeważającej części w terenie istniejącego stawu po eksploatacji żwiru. Postuluje się wykorzystanie go i zagospodarowanie do celów rekreacyjnych. Ewentualne obiekty kulturowe postuluje się realizować w terenie 021 RP, pomiędzy drogą 02 Zt 2/2, a stawem po uzyskaniu indywidualnej zgody rolnej na zmianę przeznaczenia terenu: częściowo w terenie gruntów rolnych i użytków zielonych do wykorzystania dla produkcji rolnej, chronione przed zabudową.

Działki nr 49/3,49/13,49/16,49/17,49/18 leżą w przeważającej części w terenie gruntów rolnych i

użytków zielonych do wykorzystania dla produkcji rolnej, chronione przed zabudową częściowo w

terenie   istniejącego   stawu   po   eksploatacji   żwiru.   Postuluje   się   wykorzystanie   go i zagospodarowanie do celów rekreacyjnych. Ewentualne obiekty kulturowe postuluje się realizować

w terenie 021 RP, pomiędzy drogą 02 Zt 2/2, a stawem po uzyskaniu indywidualnej zgody rolnej na

zmianę przeznaczenia terenu. Wyżej wymienione działki leżą w terenie złóż żwirów, chronionym przed zainwestowaniem. Tereny użytkowane rolniczo, zakaz eksploatacji.

Działki nr 49/1,49/3,49/20 leżą w rezerwie terenowej dla projektowanej ulicy zbiorczej tranzytowej

leżącej w ciągu drogi krajowe Stary Sącz - Piwniczna - granica państwa. Przez działki przebiega

linia energetyczna 110 KV z 50 m strefą ochronną

- cel wydzierżawienia: gospodarka rybacka z zachowaniem funkcji rekreacyjnej.

 

§2

 

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy ul. Batorego 25, na okres 21 dni a informacja o wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w internecie.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie