Zarządzenie Nr 296/03

rok 2003

 
data publikacji:  28-01-2004 | 12:47
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   Nr 296/2003

BURMISTRZA  MIASTA I  GMINY  STARY  SĄCZ

 z 28.11.2003r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu, przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2000 roku Nr 46. póz. 543)

 

zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Przeznaczam do sprzedaży następujące nieruchomości położone w Starym Sączu

1. Działka ewidencyjna oznaczona nr 2114/1

-    powierzchnia: 0,0825 ha

-    działka ewidencyjna oznaczona nr 2114/2

-    powierzchnia: 0,0967 ha

-    właściciel: Miasto i Gmina Stary Sącz

-    księga wieczysta: Kw 64615 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

-    opis nieruchomości: działki położone są około 1 km od centrum, w pobliżu dworca PKP, dojazd bardzo dobry, zabudowane budynkiem magazynu

-    przeznaczenie w planie: istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa. Dopuszcza się realizację rzemiosła uciążliwego, szczególnie w strefie uciążliwości od kolei, o ile nie zostaną naruszone interesy osób trzecich oraz zachowane przepisy sanitarne i związane z ochroną środowiska. Odprowadzenie ścieków na projektowaną oczyszczalnię przy wysypisku śmieci. Dopuszcza się realizację indywidualnych oczyszczalni biologicznych o ile zajdzie taka potrzeba

-    rodzaj zbycia: sprzedaż drogą przetargową

 

§2

 

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w   siedzibie   Urzędu Miasta i  Gminy w Starym Sączu przy ul. Batorego 25, na okres 21 dni a informacja o wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w internecie.

 

                                                                            §3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.