Zarządzenie Nr 272/03

rok 2003

 
data publikacji:  28-01-2004 | 12:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   Nr 272/03

BURMISTRZA MIASTA l GMINY  STARY SĄCZ

z dnia 30.10.2003 r.

 

w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2000 roku Nr 46, póz. 543) w wykonaniu Uchwały Nr XV/158/03 z dnia 27.10.2003 r.

 

zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr działki ewidencyjnej 3993, o pow. 15 m2 na okres 3 lat Panu M. Góreckiemu zam. (…) z przeznaczeniem na cele handlowe.

 

§2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 100 zł miesięcznie (słownie: sto złotych) plus podatek Vat.

 

§3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej między stronami

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.