Zarządzenie Nr 271/03

rok 2003

 
data publikacji:  28-01-2004 | 12:37
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   Nr 271/03

BURMISTRZA MIASTA l GMINY STARY SĄCZ

z dnia 30 października 2003 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Przysietnicy

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 46, póz. 543) w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/159/2003 i Nr XV/168/03 z dnia 27 października 2003 r.

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości położone w Przysietnicy opisane w załączniku Nr 1.

 

§ 2

 

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy ul. Batorego 25.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.