Zarządzenie Nr 234/03

rok 2003

 
data publikacji:  28-01-2004 | 12:36
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   Nr 234/03

Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

z dnia 01.10.2003 r.

 

w sprawie : oddania w użyczenie WDK w Łazach Biegonickich MGOK w Starym Sączu.


 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z póz. zm.)

 

zarządzam    co następuje :

 

§ 1

 

Z dniem l października 2003 r. umową użyczenia oddaję budynek Wiejskiego Domu Kultury w Łazach Biegonickich zlokalizowany na działce ew. nr 113/8 o pow. 023 ha , Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Starym Sączu na prowadzenie działalności statutowej.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres 3 lat z mocą obowiązującą od dnia 1.10.2003r. do dnia  30 września 2006 r.

 

§ 2

 

Szczegółowe warunki użyczenia zostaną określone w umowie.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się pracownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji - insp. Marii Dominik

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia