Zarządzenie Nr 283/03

rok 2003

 
data publikacji:  28-01-2004 | 12:35
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   Nr   283/03

BURMISTRZA MIASTA l GMINY STARY SĄCZ

z dnia 12.11.2003 r.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Łazach Biegonickich.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art. 25 ust. 1 , art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997  roku   o   gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 46, póz. 543) w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/43/03 z dnia 20 stycznia 2003 r.

 

zarządza się , co następuje :

 

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić nieruchomość położoną w Łazach Biegonickich, oznaczoną numerem działki ewidencyjnej 46/13, o pow. 0.19 ha, na okres 3 lat Panu L. Paluchowi zam. (…) z przeznaczeniem na cele rolne .

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 50, zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) rocznie, wolny od podatku Vat .

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami

 

 § 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami .

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .