Zarządzenie Nr 265/03

rok 2003

 
data publikacji:  28-01-2004 | 12:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 265/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 28 października 2003 roku

 

 

w sprawie: zmian układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1.        Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2.        Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XV/1163/03 z dnia 27 października 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 265/03

z dnia 28.10.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz (dochody)

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

010

 

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

 

 

35.000

 

 

 

01010

 

 

 

Infrastruktura drogowa i sanitacyjna wsi

 

 

 

35.000

 

 

 

 

 

096

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

 

 

35.000

 

020

 

 

 

 

 

Leśnictwo

 

 

 

8.100

 

 

 

02001

 

 

 

Gospodarka leśna

 

 

 

8.100

 

 

 

 

 

092

 

Pozostałe odsetki

 

 

 

100

 

 

 

 

 

097

 

Wpływy z różnych dochodów

 

 

 

8.000

 

400

 

 

 

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

 

 

300

 

 

 

40002

 

 

 

Dostarczanie wody

 

 

 

300

 

 

 

 

 

092

 

Pozostałe odsetki

 

 

 

300

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

 

 

197.078

 

 

 

60013

 

 

 

Drogi publiczne wojewódzkie

 

 

 

147.078

 

 

 

 

 

233

 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa      na      zadania      bieżące realizowane   na   podstawie   porozumień między         jednostkami          samorządu terytorialnego

 

 

 

147.078

 

 

60017

 

Drogi wewnętrzne

 

50.000

 

 

 

 

244

 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

 

50.000

 

700

 

 

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

 

 

60.800

 

 

 

70005

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

 

 

60.800

 

 

 

 

 

083

 

Wpływy z usług

 

 

 

60.000

 

 

 

 

 

092

 

Pozostałe odsetki

 

 

 

800

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

10.400

 

 

 

 

75023

 

 

 

Urzędy gmin

 

 

 

6.000

 

 

 

 

 

 

069

 

Wpływy z różnych opłat

 

 

 

6.000

 

 

 

 

75095

 

 

 

Pozostała działalność

 

 

 

4.400

 

 

 

 

 

 

096

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

 

4.400

 

 

756

 

 

 

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych    i    od    innych    jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

 

5.100

 

 

 

 

75618

 

 

 

Wpływy   z   innych   opłat   stanowiących dochody          jednostek          samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

 

5.100

 

 

 

 

 

 

040

 

Wpływy z opłaty produkt owej

 

 

 

4.800

 

 

 

 

 

 

059

 

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

 

 

 

300

 

 

758

 

 

 

 

 

Różne rozliczenia

 

 

100.000

 

 

 

 

75801

 

 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

100.000

 

 

 

 

 

 

292

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

 

100.000

 

 

853

 

 

 

 

 

Opieka społeczna

 

 

 

52.500

 

 

 

 

85328

 

 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

 

 

10.000

 

 

 

 

 

 

083

 

Wpływy z usług

 

 

 

10.000

 

 

 

 

85395

 

 

 

Pozostała działalność

 

 

 

42.500

 

 

 

 

 

 

203

 

Dotacje   celowe   przekazane   z   budżetu państwa   na   realizację   własnych   zadań bieżących gmin

 

 

42.500

 

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka    komunalna    i    ochrona środowiska

 

 

3.100

 

 

 

 

90001

 

 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

 

 

3.100

 

 

 

 

 

 

092

 

Pozostałe odsetki

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

096

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

 

2.800

 

 

Ogółem

 

 

 

472.378

 

 

 

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz (wydatki)


Dz.

 

Rozdz.    §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

010

 

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

 

 

20.000

 

 

 

01010

 

 

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

 

20.000

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

20.000

 

400

 

 

 

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

5.000

 

 

 

 

 

40002

 

 

 

Dostarczanie wody

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

5.000

 

 

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

 

 

197.078

 

 

 

60013

 

 

 

Drogi publiczne wojewódzkie

 

 

 

147.078

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

147.078

 

 

 

60017

 

 

 

Drogi wewnętrzne

 

 

 

50.000

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

50.000

 

700

 

 

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

835.000

 

 

 

 

 

70005

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

835.000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

100.000

 

 

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowe

 

735.000

 

 

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

12.000

 

50.000

 

 

 

75023

 

 

 

Urzędy gmin

 

 

 

50.000

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

50.000

 

 

 

75047

 

 

 

Pobór podatków

 

12.000

 

 

 

 

 

 

 

4100

 

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne

 

12.000

 

 

 

757

 

 

 

 

 

Obsługa długu publicznego

 

50.000

 

 

 

 

 

75702

 

 

 

Obsługa        papierów        wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

50.000

 

 

 

 

 

 

 

8070

 

Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów

50.000

 

 

 

758

 

 

 

 

 

Różne rozliczenia

 

63.500

 

 

 

 

 

75818

 

 

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

63.500

 

 

 

 

 

 

 

4810

 

Rezerwy

 

63.500

 

 

 

803

 

 

 

 

 

Szkolnictwo wyższe

 

50.000

 

 

 

 

 

90395

 

 

 

Pozostała działalność

 

50.000

 

 

 

 

 

 

 

2330

 

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa      na     zadania      bieżące realizowane   na   podstawie   porozumień między         jednostkami          samorządu terytorialnego

50.000

 

 

 

853

 

 

 

 

 

Opieka społeczne

 

10.000

 

 

 

 

 

85315

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

10.000

 

 

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka    komunalna    i    ochrona środowiska

 

 

51.700

 

 

 

90001

 

 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

 

 

15.000

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

15.000

 

 

 

90002

 

 

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

4.800

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

4.800

 

 

 

90015

 

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

 

 

31.900

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

 

31.900

 

921

 

 

 

 

 

Kultura       i       ochrona      dziedzictwa narodowego

31.900

 

 

 

 

 

92109

 

 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

31.900

 

 

 

 

 

 

 

2550

 

Dotacja    podmiotowa    z    budżetu    dla instytucji kultury

31 .900

 

 

 

Ogółem

 

1.057.400

 

318.778

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Gminny ośrodek pomocy społecznej

 

 

 

 

 

 

853

 

 

 

 

 

Opieka społeczna

 

45.000

 

42.500

 

 

 

 

85319

 

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

40.000

 

 

 

 

 

 

85328

 

 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

5.000

 

 

 

 

 

 

85395

 

 

 

Pozostała działalność

 

 

 

42.500

 

 

 

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

 

 

42.500

 

 

Ogółem

 

45.000

 

42.500

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

157.400

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

151.100

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

90.900

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

52.720

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

7.480

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

 

 

6.300

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

5.920

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

300

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

80

 

Ogółem

 

 

 

157.400

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

38.600

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

31.400

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

27.250

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

3.490

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

660

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

 

 

7.200

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

6.280

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

775

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

145

 

 

Ogółem

 

 

 

38.600

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Popowicach

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

7.500

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

6.800

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

6.800

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

700

 

 

Ogółem

 

 

 

7.500

 

 

Szkoła Podstawowa w Woli Kroguleckiej

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

8.200

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

7.000

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

1.800

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

4.300

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

900

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

 

 

1.200

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

820

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

350

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

30

 

 

Ogółem

 

 

 

8.200

 

 

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

49.300

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

44.000

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

36.500

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

6.500

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

1.000

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

 

 

5.300

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

4.400

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

100

 

 

Ogółem

 

 

 

49.300

 

 

Szkoła Podstawowa w Skrudzinie

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

26.500

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

21.800

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

18.100

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

3.200

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

500

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

 

 

4.700

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

3.900

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

100

 

 

Ogółem

 

 

 

26.500

 

 

Szkoła Podstawowa w Gabon iu

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

33.400

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

26.700

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

22.100

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

3.900

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

700

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

 

 

6.700

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

5.500

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

200

 

 

Ogółem

 

 

 

33.400

 

 

Gimnazjum w Gołkowicach

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

62.700

 

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

 

 

62.700

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

52.100

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

9.300

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

1.300

 

 

Ogółem

 

 

 

62.700

 

 

Gimnazjum w Starym Sączu

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

55.500

 

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

 

 

55.500

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

46.100

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

8.200

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

1.200

 

 

Ogółem

 

 

 

55.500

 

 

Gimnazjum w Barcicach

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

39.400

 

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

 

 

39.400

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

37.500

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

1.100

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

800

 

 

Ogółem

 

 

 

39.400