Zarządzenie Nr 284/03

rok 2003

 
data publikacji:  04-12-2003 | 08:50
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 284/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 18 listopada  2003 roku

                                                                                     

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna  Ludowemu Zespołowi Sportowmu „Barciczanka”  w Barcicach

 

Na podstawie art. 30 § 2  pkt  3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 2001 r./

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Postanawia przekazać Ludowemu Klubowi Sportowemu „Barciczanka” w Barcicach  uzyskane drewno ze ścinki 7 sztuk topól objętych wydanym zezwoleniem  nr RG.7635/13/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. z terenu stadionu sportowego w Barcicach   z przeznaczeniem na cele statutowe Klubu.

Koszty wykonania ścinki ponosi LKS „ Barciczanka”.

 

§ 2

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.