Zarządzenie Nr 211/03

rok 2003

 
data publikacji:  01-12-2003 | 16:11
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 211/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 15 września 2003 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

 

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1 .Zmniejsza się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok o 40.561 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 27.986.001 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok o 40.561 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 30.859.184 zł.

3. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 211/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 15.09.2003 roku

 

Zwiększenie oraz zmniejszenie planu dochodów

 

Dz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

600

 

Transport i łączność

 

50.000

 

 

 

 

 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

 

50.000

 

 

 

 

 

zadań    bieżących    jednostek    sektora    finansów

 

 

 

 

 

 

 

publicznych

 

 

 

 

 

853

 

Opieka społeczna

 

 

 

9.439

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z  budżetu  państwa  na

 

 

 

9.439

 

 

 

realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

50.000

 

9.439

 

Uzasadnienie:

1.   Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Decyzją Nr FB.II.3054/12-18/03 z dnia 12 września 2003 zwiększył dotację o 9.439 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych.

2.   Zgodnie z Uchwałą Nr KI-4001/315/03 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 września 2003 roku zmniejsza się dochody w dziale 600 o 50.000 zł.

 


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 211/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 15.09.2003 roku

 

Zwiększenie oraz zmniejszenie planu wydatków

 

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

600

 

 

 

Transport i łączność

 

50.000

 

 

 

 

 

60017

 

Drogi wewnętrzne

 

50.000

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

50.000

 

 

 

853

 

 

 

Opieka społeczna

 

 

 

9.439

 

 

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

9.439

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

9.439

 

Ogółem

 

50.000

 

9.439

 

 


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 211/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 15.09.2003 roku

 

Zmiany w planie budżetu – wydatki

 

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

600

 

 

 

Transport i łączność

 

15.000

 

15.000

 

 

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

 

 

15.000

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

15.000

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

15.000

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

15.000

 

 

 

750

 

 

 

Administracja publiczna

 

15.000

 

15.000

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin

 

15.000

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

15.000

 

 

 

 

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

15.000

 

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

15.000

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

15.000

 

Ogółem

 

30.000

 

30.000

 


Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 211/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 15.09.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym – dochody

 

Dz.

 

Rozdz.    §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Miasta i Gminy

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

50.000

 

 

 

 

 

60017

 

 

 

Drogi wewnętrzne

 

50.000

 

 

 

 

 

 

 

244

 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

50.000

 

 

 

853

 

 

 

 

 

Opieka społeczna

 

 

 

9.439

 

 

 

85315

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

9.439

 

 

 

 

 

203

 

Dotacje   celowe   otrzymane   z   budżetu państwa   na   realizację  własnych   zadań bieżących gmin

 

 

 

9.439

 

Ogółem

 

50.000

 

9.439

 

 

Zmiany w układzie wykonawczym – wydatki

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

65.000

 

15.000

 

 

 

60014

 

 

 

Drogi publiczne powiatowe

 

 

 

15.000

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

15.000

 

 

 

60016

 

 

 

Drogi publiczne gminne

 

15.000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

15.000

 

 

 

 

 

60017

 

 

 

Drogi wewnętrzne

 

50.000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

50.000

 

 

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

15.000

 

15.000

 

 

 

75023

 

 

 

Urzędy gmin

 

15.000

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

15.000

 

 

 

 

 

75095

 

 

 

Pozostała działalność

 

 

 

15.000

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

15.000

 

853

 

 

 

 

 

Opieka społeczna

 

 

 

9.439

 

 

 

85315

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

9.439

 

 

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

 

 

9.439

 

Ogółem

 

80.000

 

39.439

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Szkoła Podstawowa w Przysietnicy

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

6.300

 

6.300

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

6.300

 

6.300

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

6.300

 

 

 

 

 

4240

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

2.300

 

 

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

2.000

 

 

 

Ogółem

 

6.300

 

6.300