Zarządzenie Nr 232/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-12-2003 | 10:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  232/03
BURMISTRZA  MIASTA l  GMINY STARY  SĄCZ

z dnia 30.09.2003 r.

 

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w STARYM SĄCZU

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 46, póz. 543)

 

 

zarządza się, co następuje :

§1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu na ul. Podegrodzkiej, oznaczonej nr działki ewidencyjnej 679, o pow. 15 m2 na okres 3 lat Panu J. Sadowskiemu zam. (…) z przeznaczeniem pod istniejący garaż.

 

§2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 120 zł rocznie (słownie: sto dwadzieścia złotych) plus podatek Vat, czyli 26,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 40/100), razem 146,40 zł (słownie: sto czterdzieści sześć złotych 40/100)

 

§3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej między stronami

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.