Zarządzenie Nr 229/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-12-2003 | 10:32
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 229/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

 z dnia 30 września 2003r

 

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001r.) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu na ul. Podegrodzkiej, oznaczonej nr działki ewidencyjnej 679, o pow. 15 m2 na okres 3 lat Panu S. Świątnikowi, zam. w (…) z przeznaczeniem pod istniejący garaż.

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 120 zł rocznie (słownie: sto dwadzieścia złotych) plus podatek VAT, czyli 26,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 40/100), razem 146,40 zł (słownie: sto czterdzieści sześć złotych 40/100).

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej między stronami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.