Zarządzenie Nr 225/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-12-2003 | 10:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 225/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30 września 2003r.

 

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001r.) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr działki ewidencyjnej 245/2, o pow. 0.8260 ha na okres 3 lat Pani R. Dziedzic, zam. (…) z przeznaczeniem na cel rolny.

 

§ 2

 

Ustala się czynsz w wysokości 100 zł rocznie (słownie: sto złotych) wolne od podatku VAT.

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej między stronami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie chodzi w życie z dniem podjęcia.