Zarządzenie Nr 206/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-12-2003 | 11:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 206/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 8 września 2003r.

 

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001r.) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić nieruchomość położoną w Starym Sączu, oznaczoną numerem działki ewidencyjnej 2036 część o pow. 191 m2, na okres 1 roku od dnia 15 września 2003r. Pani J. Łubik, zam. (…) celem podniesienia estetyczności swojej działki siedliskowej.

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) + podatek VAT za cały okres dzierżawy.

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.