Zarządzenie Nr 249/03

rok 2003

 
data publikacji:  01-12-2003 | 13:58
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 249/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 6 października 2003 r.

 

w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz - miejscowość Łazy Biegonickie

 

Na podstawie art. 30 ust. 9 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. NR 142 póz. 1591 z póz. zmianami) oraz art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80 póz. 717)

 

zarządza   się   co   następuje;

 

§1

W ramach uzupełnienia procedur określonych art. 17 cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , analizie poddano wnioski;

a) złożone przed ukazaniem się w prasie i na tablicach ogłoszeń komunikatu o przystąpieniu do sporządzenia planu gminy Stary Sącz - miejscowość Łazy Biegonickie (szt.21), w okresie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz z 1989r.,

b) złożone po ukazaniu się w prasie i na tablicach ogłoszeń komunikatu o przystąpieniu do sporządzenia określonego wyżej planu ( szt. 50 ).

 

§2

Sposób rozpatrzenia wszystkich wniosków określono w opracowaniu pt. „Wyniki analiz dla wsi Gabon Praczka, Skrudzina, Łazy Biegonickie", które stanowi załącznik nr l do niniejszego Zarządzenia.

 

§3

Wyniki przeprowadzonych analiz należy uwzględnić w opracowywanym przez Biuro Urbanistyczne - Maria Modzelewska projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz - miejscowość Łazy Biegonickie.

 

§4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków.

 

§5

Zarządzenie wchodzi wniosków życie wniosków dniem podjęcia.

 


ROZPATRZENIE

wniosków złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Stary Sącz przez osoby fizyczne - zgodnie z art.17 ust.3 ustawy o plano­waniu i zagospodarowaniu przestrzennym

WYNIKI ANALIZ DLA WSI GABON- PRACZKA, SKRUDZINA, ŁAZY

 

Wnioski od osób fizycznych, złożone do opracowywanych obecnie planów zagospoda­rowania przestrzennego w gminie Stary Sącz zostały podzielone na trzy grupy:

I.    wnioski złożone w Urzędzie Miasta do opracowywanego miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego „Gabon- Praczka" przed i po ukazaniu się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planu.

II.   wnioski złożone w Urzędzie Miasta do opracowywanego miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego „Skrudzina" przed i po ukazaniu się w prasie ogłoszenia o przy­stąpieniu do opracowania planu.

III. wnioski złożone w Urzędzie Miasta do opracowywanego miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego „Łazy Biegonickie" przed i po ukazaniu się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planu.

Wszystkie w/w wnioski zostały zarejestrowane na mapach ewidencyjnych, które stanowią inte­gralną część niniejszego opracowania

 


ZAŁĄCZNIK  NR  l

DO ZARZĄDZENIA NR 249/03

BURMISTRZA MIASTA l GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2003

 

III.Wnioski złożone w Urzędzie Miasta do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ŁAZY BIEGONICKIE".

A. Wnioski złożone przed ukazaniem się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opraco­wania planu.

1.   Jan Dudek, Gliwice, ul. Wolności 20/2

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 280.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach wskazanych do zalesień i zadrzewień. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych obejmujących kompleksy leśne i zadrzewieniowe oraz ich strefy ekotonowe. Działka dodatkowo znajduje się w zasięgu terenów predysponowanych do inicjowania zjawisk osuwiskowych oraz terenie o niekorzystnych warunkach gruntowo - wodnych - nieckowata dolinka zboczowa, okresowo wilgotna.

W związku z powyższym, wniosek nie jest zgodny z ustaleniami studium oraz opraco­waniem ekofizjograficznym sporządzonym dla potrzeb planu i nie może zostać uwzględ­niony w planie.

2.   Marek Cyrwus, Mszana Dolna, Raba Niżna 147

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 38.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części północnej w terenach leśnych, chronionych przed zainwestowaniem i w części południowej w terenach otwartych rolno - zadrzewieniowych oraz terenach zwartych komplek­sów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofi­zjograficznym działka w połowie - północna część działki, znajduje się w kompleksach o domi­nacji funkcji przyrodniczych obejmujących kompleksy leśne i zadrzewieniowe oraz ich strefy ekotonowe, i w części południowej w kompleksach o umiarkowanym potencjale agroekologicz-nym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyzna­czania nowych terenów budowlanych i kompleksach przyrodniczo - osadniczych do zabudowy ekstansywnej.

W związku z powyższym, wniosek w części północnej jest niezgodny z ustaleniami studium i opracowaniem ekofizjograficznym i nie może zostać uwzględniony w planie. Natomiast w części południowej nie objętej w studium i opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w ograniczonym jednak zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

3.   Marczyk Marek, 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Ks. Szymoszka 15

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 23, poło­żonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach otwartych, rolno - zadrzewieniowych oraz terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofizjogra­ficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo - osadniczych do zabudowy eksten­sywnej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biologicznie czynnych i ochrony walorów krajobrazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek jako nie objęty w studium zakazem zabudowy i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensyw­nej może zostać uwzględniony w planie.

4.   Józef Rams, 34 - 300 Stary Sącz, Łazy Biegonickie 58

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 49 i 47/1.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 49 znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 49 znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chro­nionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w większości w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej. W części zachodniej działka natomiast znajduje się w zasięgu kompleksów o dominującej funkcji przyrodniczej w strefie ekotonowej istniejących kompleksów leśnych i zadrzewień. W terenach tych zgodnie z opracowaniem ekofizjogrficznym wskazany jest zakaz zabudowy. Działka nr 47/1 znajduje się w chronionych przed zainwestowaniem terenach leśnych w tym w lasach i zaroślach łęgowych. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksów o dominującej funkcji przyrodniczej w strefie kompleksów leśnych i za­drzewień wraz ze strefami ekotonowymi. W terenach tych zgodnie z opracowaniem ekofizjogr­ficznym wskazany jest zakaz zabudowy.

W związku z powyższym, działka nr 49 jakkolwiek nie jest objęta zakazem zabudo­wy nie znajduje się jednak w studium i opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach wskazanych do rozwoju funkcji osiedleńczych. W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku możliwe będzie jedynie w części wschodniej, przy istniejącej drodze i w ograni­czonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

Natomiast wniosek dotyczący działki nr 47/1 nie jest zgodny ze studium i opraco­waniem ekofizjograficznym i nie może zostać uwzględniony w planie.

5.   Halina Korona, 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 46/8

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 24/1 i 24/3, położonych w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach otwartych rolno - zadrzewieniowych oraz terenach zwartych kompleksów grun­tów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficz­nym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo - osadniczych do zabudowy ekstensyw­nej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biologicznie czynnych i ochrony walorów krajo­brazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek jako nie objęty w studium zakazem zabudowy i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensyw­nej może zostać uwzględniony w planie.

6.   B i A Rogowscy, 34 - 300 Stary Sącz, Łazy Biegonickie 26

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 65, 66, 63 i 61.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach nr 66 i 65 znajdują się w całości w terenach zwartych kompleksów gruntów rol­nych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjogra-ficznym działka nr 65 znajduje się w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicz-nym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej a działka nr 66 w kompleksach o umiarkowanym potencjale agroekolo-gicznym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wy­znaczania nowych terenów budowlanych.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działek nr 66 i 65 jako nie objęty w studium i w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględ­niony w planie jedynie w ograniczonym zakresie.

Działka nr 63 w części wschodniej położona jest w zasięgu terenów zwartych komplek­sów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem, a w części zachodniej i północnej w chronionych przed zainwestowaniem terenach leśnych. W opracowaniu ekofizjo­graficznym działka w części północnej znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrod­niczych obejmujących kompleksy leśne i zadrzewieniowe oraz ich strefy ekotonowe.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki nr 63 nie jest zgodny z ustale­niami studium oraz opracowaniem ekofizjograficznym sporządzonym dla potrzeb planu i nie może zostać uwzględniony w planie.

Działka nr 61 w części południowej znajduje się w terenach zwartych kompleksów grun­tów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem, w części środkowej w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne i w części północnej w terenach lasów i zarośli łęgowych chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficz­nym działka znajduje się

    w części północnej w zasięgu strefy ekologicznej cieku oraz kompleksów leśnych i zadrze­wieniowych wraz ze strefą ekotonową. Tereny te wskazane są do wprowadzenia zakazu za­budowy;

    w części środkowej w zasięgu w kompleksów przyrodniczo — osadniczych do zabudowy intensywnej i w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej;

     w części południowej w zasięgu kompleksów przyrodniczo - osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny do kształtowania połączeń ekologicznych w których wskazane jest rozluźnienie zabudowy i realizacja dodatkowych kępowych zadrzewień i za-krzeaczeń.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki nr 61 poza terenami położonymi w zasięgu lasów i zarośli łęgowych, które wykluczone są z zainwestowania jest zgodny z ustaleniami studium i opracowaniem ekofizjograficznym. Niemniej jednak w części środ­kowej obejmującej kompleksy o wysokim potencjale agroekologicznym może być uwzględniony w planie jedynie w ograniczonym zakresie .

7.   Urszula Aleksandrowicz,33 - 300 Nowy Sącz, ul. Batorego 63/38

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego (trzy działki) działki nr 32, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo -osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biolo­gicznie czynnych i ochrony walorów krajobrazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensywnej może zostać uwzględniony w planie.

8.   Marian Maciuszek, 34 - 300 Stary Sącz, Łazy Biegonickie 18

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 70, poło­żonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usłu­gami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opraco­waniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo — osadniczych do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy intensywnej może zostać uwzględniony w planie.

9.   Maria Marczyk, Nawojowa, Żeleźnikowa Wielka 143

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego (trzy działki) działki nr 273.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usłu­gami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opraco­waniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach o umiarkowanym potencjale agro-ekologicznym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów budowlanych i kompleksach o wysokim potencjale agroekologicz-nym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie, jednak w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

10. Władysław Łatka, 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Popradzka 37

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 32 i 33, położonych w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działki znajdują się w kompleksach przyrodniczo -osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biolo­gicznie czynnych i ochrony walorów krajobrazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensywnej może zostać uwzględniony w planie.

11. Adam Rams, 34 - 300 Stary Sącz, ul. Łazy Biegonickie 5

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 68.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części południowej w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem, w części środkowej w terenach wskazanych do zainwe­stowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realiza­cji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne i w części północnej w terenach lasów i zarośli łęgowych chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się

    w części północnej w zasięgu strefy ekologicznej cieku oraz kompleksów leśnych i zadrze­wieniowych wraz ze strefą ekotonową. Tereny te wskazane są do wprowadzenia zakazu za­budowy;

    w części środkowej w zasięgu w kompleksów przyrodniczo — osadniczych do zabudowy intensywnej;

    w części południowej w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzy­mania funkcji rolnej

W związku z powyższym, wniosek poza terenami położonymi w zasięgu lasów i zarośli łęgowych, które wykluczone są z zainwestowania jest zgodny z ustaleniami studium i opracowaniem ekofizjograficznym. Niemniej jednak w części południowej nie znajdującej się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach wskazanych do rozwoju funkcji osie­dleńczych może być uwzględniony w planie jedynie w ograniczonym zakresie .

12. Artur Przewoźnik, 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 8D/12

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 270/11, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach przeznaczonych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w za­sięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach o umiarkowanym poten­cjale agroekologicznym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów budowlanych.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie, jednak w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

13. Jan Chruślicki, 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Batorego 65/25

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 279.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części północnej w terenach wskazanych do zalesień i zadrzewień i w części połu­dniowej w terenach otwartych, rolno - zadrzewieniowych oraz chronionej przed zainwestowa­niem kubaturowym strefie ekologicznej potoku Żeleźnikówka. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych obejmujących kompleksy leśne i zadrzewieniowe oraz ich strefy ekotonowe. Działka dodatkowo znajduje się w zasięgu terenów predysponowanych do inicjowania zjawisk osuwiskowych oraz terenie o niekorzystnych warunkach gruntowo - wodnych - nieckowata dolinka zboczowa, okresowo wilgotna.

W związku z powyższym, wniosek nie jest zgodny z ustaleniami studium oraz opracowaniem ekofizjograficznym sporządzonym dla potrzeb planu i nie może zostać uwzględniony w planie.

14. Zdzisław Tokarczyk, 34 - 300 Stary Sącz, Łazy Biegonickie 67

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 134/3.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed za­inwestowaniem, za wyjątkiem części środkowej, która znajduje się w terenach zainwestowa­nych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów ob­jętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjo­graficznym działka znajduje się

    w części środkowej w zasięgu kompleksów leśnych i zadrzewieniowych wraz ze strefą eko-tonową oraz kompleksów hydrogenicznych związanych z obszarami o cechach źródlisko-wych i z dolinkami zboczowymi, posiadającymi niekorzystne warunki gruntowo - wodne. Te­reny te wskazane są do wprowadzenia zakazu zabudowy;

    w części wschodniej w zasięgu w kompleksów przyrodniczo — osadniczych do zabudowy intensywnej;

    w części zachodniej w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wska­zanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej

W związku z powyższym, wniosek poza terenami położonymi w środkowej części działki, które wykluczone są z zainwestowania jest zgodny z ustaleniami studium i opra­cowaniem ekofizjograficznym. Niemniej jednak w części zachodniej nie znajdującej się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach wskazanych do rozwoju funkcji osiedleń­czych może być uwzględniony w planie jedynie w ograniczonym zakresie .

15. Edward Paluch, 34 - 300 Stary Sącz, Łazy Biegonickie 7

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 51/2.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed za­inwestowaniem, za wyjątkiem północnej części działki, która położona jest w chronionych przed zainwestowaniem terenach leśnych. W opracowaniu ekofizjograficznym działka w części pół­nocnej znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych obejmujących kompleksy leśne i zadrzewieniowe oraz ich strefy ekotonowe i w części południowej w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej

Reasumując, zgodnie z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego dział­ka w części północnej objęta jest zakazem zabudowy, natomiast w pozostałej części nie znajdującej się w opracowaniu ekofizjograficznym i studium w obszarach wskazanych do rozwoju funkcji osiedleńczych wniosek może być uwzględniony w planie jedynie w ogra­niczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

16. Stanisława Walska, 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Majdan 21

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 264. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w części zachodniej w terenach lasów i zarośli łęgowych chronionych przed zainwestowaniem oraz w części wschodniej w terenach otwartych, rolno - zadrzewieniowych. Zgodnie z ustale­niami studium działka w części zachodniej jest objęta zakazem zabudowy, natomiast w części wschodniej nie objęta jest zakazem zabudowy niemniej jednak nie znajduje się w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu ekofizjograficznym działka w części zachodniej oraz południowej znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych obejmujących kompleksy leśne i zadrzewieniowe wraz z ich strefami ekotonowymi oraz kompleksy hydrogeniczne związane z obszarami o cechach źródliskowych i z dolinkami zboczowymi, posiadającymi niekorzystne wa­runki gruntowo - wodne. Dodatkowo w omawianej części działka znajduje się w zasięgu terenów predysponowanych do inicjowania zjawisk osuwiskowych. Tereny te wskazane są do wprowa­dzenia zakazu zabudowy. W części północno wschodniej działka znajduje się w zasięgu kom­pleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wy­znaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej.

Reasumując, zgodnie z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego jedy­nie północno - wschodnia część działki nie jest wykluczona w studium i opracowaniu ekofizjograficznym z zainwestowania. Uwzględnienie w planie wniosku może nastąpić jedynie w w/w północno - wschodniej części działki i na ściśle określonych warunkach.

17. Stanisław Rams, 34 - 300 Stary Sącz, Łazy Biegonickie 96

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 98,.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawo­wymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów obję­tych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjo­graficznym działka w części wschodniej znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przy­rodniczych obejmujących kompleksy leśne i zadrzewieniowe wraz z ich strefami ekotonowymi oraz w pozostałej części w zasięgu w kompleksów przyrodniczo — osadniczych do intensywnej zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący omawianej działki za wyjątkiem zachod­niej jej części jest zgodny z ustaleniami studium i opracowaniem ekofizjograficznym i może zostać uwzględniony w planie.

18. Marian Kowalik, 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Powstańców Warszawy 20

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 267/3.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach przeznaczonych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w za­sięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach o umiarkowanym poten­cjale agroekologicznym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów budowlanych i kompleksach o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów bu­dowlanych i utrzymania funkcji rolnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie, jednak w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

19. Janina i Zdzisław Majcher, 34 - 300 Stary Sącz, Łazy Biegonickie 102

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 127/5.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach przeznaczonych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych oraz w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach o umiarkowanym poten­cjale agroekologicznym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów budowlanych.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie, jednak w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

20. Janina i Zdzisław Majcher, 34 - 300 Stary Sącz, Łazy Biegonickie 102

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 121.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawo­wymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych oraz w terenach zainwesto­wanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofi­zjograficznym działka w części północnej znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przy­rodniczych obejmujących kompleksy hydrogeniczne związane z obszarami o cechach źródli-skowych i z dolinkami zboczowymi, posiadającymi niekorzystne warunki gruntowo - wodne oraz w części południowej w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskaza­nych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej

Reasumując, zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka w części pół­nocnej objęta jest zakazem zabudowy. Wniosek dotyczący pozostałej, południowej części działki jest zgodny z ustaleniami studium i nie objęty jest zakazem zabudowy w opraco­waniu ekofizjograficznym. Nie znajduje się jednak w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach wskazanych do rozwoju funkcji osiedleńczych w związku z czym wniosek mo­że być uwzględniony w planie jedynie w ograniczonym zakresie.

21. Iwona Wąsko, Gródek n/Dunajcem, Jelna 88

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 127/5.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawo­wymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów obję­tych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjo­graficznym działka w części zachodniej znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrod­niczych obejmujących kompleksy leśne i zadrzewieniowe wraz z ich strefami ekotonowym oraz w części wschodniej w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskaza­nych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej.

Reasumując, zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka w części za­chodniej objęta jest zakazem zabudowy. Wniosek dotyczący pozostałej, wschodniej czę­ści działki jest zgodny z ustaleniami studium i nie objęty jest zakazem zabudowy w opra­cowaniu ekofizjograficznym. Nie znajduje się jednak w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach wskazanych do rozwoju funkcji osiedleńczych w związku z czym wniosek mo­że być uwzględniony w planie jedynie w ograniczonym zakresie.

B. Wnioski złożone po ukazaniu się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planu.

1.   Stanisław Rams, Łazy Biegonickie 96

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa-rzyszącą(garaż) działek nr 98 i 86/1.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 98 znajduje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami pod­stawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofi-zjograficznym działka w części zachodniej znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przy­rodniczych obejmujących kompleksy leśne i zadrzewieniowe wraz z ich strefami ekotonowymi oraz w pozostałej części w zasięgu w kompleksów przyrodniczo — osadniczych do intensywnej zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący omawianej działki za wyjątkiem za­chodniej jej części jest zgodny z ustaleniami studium i opracowaniem ekofizjograficznym i może zostać uwzględniony w planie.

Działka nr 86/1, położona jest w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znaj­duje się w zasięgu kompleksów przyrodniczo - osadniczych do ekstensywnej zabudowy, w kompleksach wododziałowych wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzyma­nie jak największej powierzchni terenów biologicznie czynnych.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działek nr 86/1 jest zgodny z ustaleniami studium i opracowaniem ekofizjograficznym, wykonanym dla potrzeb planu i może być uwzględniony w planie.

2.   Józef Rams, 34 - 300 Stary Sącz, Łazy Biegonickie 58

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 49 i 47/1.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 49 znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w większo­ści w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowa­dzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej. W części zachodniej działka natomiast znajduje się w zasięgu kompleksów o dominującej funkcji przyrod­niczej w strefie ekotonowej istniejących kompleksów leśnych i zadrzewień. W terenach tych zgodnie z opracowaniem ekofizjogrficznym wskazany jest zakaz, zabudowy. Działka nr 47/1 znajduje się w chronionych przed zainwestowaniem terenach leśnych w tym lasach i zaroślach łęgowych. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksów o dominującej funkcji przyrodniczej w strefie kompleksów leśnych i za­drzewień wraz ze strefami ekotonowymi. W terenach tych zgodnie z opracowaniem ekofizjogr­ficznym wskazany jest zakaz zabudowy.

W związku z powyższym, działka nr 49 jakkolwiek nie jest objęta zakazem zabudo­wy nie znajduje się jednak w studium i opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach wskazanych do rozwoju funkcji osiedleńczych. W związku z powyższym uwzględnienie wniosku możliwe będzie jedynie w części wschodniej, przy istniejącej drodze i w ograni­czonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych. Natomiast wniosek dotyczący działki nr 47/1 nie jest zgodny ze studium i opracowaniem ekofizjograficznym i nie może być uwzględniony w planie.

3.   Stanisław Maciuszek, Łazy Biegonickie 12

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 4, położo­nej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed za­inwestowaniem, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działka w części wschodniej i południowej znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych obejmujących kompleksy hydro-geniczne związane z obszarami o cechach źródliskowych i z dolinkami zboczowymi, posiadają­cymi niekorzystne warunki gruntowo - wodne oraz w części zachodniej w zasięgu kompleksów o umiarkowanym potencjale agroekologicznym, obejmujących tereny przyrodniczo - rolno - osad­nicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów budowlanych.

Reasumując, zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka w części wschodniej i południowej objęta jest zakazem zabudowy. Wniosek dotyczący pozostałej, zachodniej części działki nie jest objęty w studium i opracowaniu ekofizjograficznym za­kazem zabudowy . Nie znajduje się jednak w obszarach wskazanych do rozwoju funkcji osiedleńczych w związku z czym wniosek może być uwzględniony w planie jedynie w ograniczonym zakresie.

4.   Janina Konstanty, Łazy Biegonickie 63

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 8, położo­nej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawo­wymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów obję­tych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjo­graficznym działka w części północnej znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrod­niczych obejmujących strefy ekologicznej cieku oraz kompleksów leśnych i zadrzewieniowych wraz ze strefą ekotonową, wskazanych do wprowadzenia zakazu zabudowy oraz w pozostałej części w zasięgu kompleksów o umiarkowanym potencjale agroekologicznym, obejmujących tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych tere­nów budowlanych.

Reasumując, zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka w części pół­nocnej objęta jest zakazem zabudowy. Wniosek dotyczący pozostałej części działki jest zgodny ze studium i nie jest objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudo­wy . Nie znajduje się jednak w opracowaniu ekofizjograficznym obszarach wskazanych do rozwoju funkcji osiedleńczych w związku z czym wniosek może być uwzględniony w pla­nie jedynie w ograniczonym zakresie.

5.   Adam Rams, Łazy Biegonickie 5

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową to­warzyszącą (garaż) działki nr 68.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części południowej w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem, w części środkowej w terenach wskazanych do zainwe­stowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realiza­cji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne a w części północnej w terenach lasów i zarośli łęgowych chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się

  w części północnej w zasięgu strefy ekologicznej cieku oraz kompleksów leśnych i zadrze­wieniowych wraz ze strefą ekotonową. Tereny te wskazane są do wprowadzenia zakazu za­budowy;

     w części środkowej w zasięgu w kompleksów przyrodniczo — osadniczych do zabudowy intensywnej;

    w części południowej w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzy­mania funkcji rolnej

W związku z powyższym, wniosek poza terenami położonymi w zasięgu lasów i zarośli łęgowych, które wykluczone są z zainwestowania jest zgodny z ustaleniami studium i opracowaniem ekofizjograficznym. Niemniej jednak w części południowej nie znajdującej się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach wskazanych do rozwoju funkcji osie­dleńczych może być uwzględniony w planie jedynie w ograniczonym zakresie .

6.   Marian Fryc, Łazy Biegonickie 28

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 299/1.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo -osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biolo­gicznie czynnych i ochrony walorów krajobrazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensywnej może zostać uwzględniony w planie.

7.   Maria Lasiak, Łazy Biegonickie 28

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2/4, poło­żonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawo­wymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów obję­tych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjo­graficznym działka w części północnej znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrod­niczych obejmujących strefy ekologicznej cieku oraz kompleksów leśnych i zadrzewieniowych wraz ze strefą ekotonową, wskazanych do wprowadzenia zakazu zabudowy oraz w pozostałej części w zasięgu kompleksów o umiarkowanym potencjale agroekologicznym, obejmujących tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych tere­nów budowlanych.

Reasumując, zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka w części pół­nocnej objęta jest zakazem zabudowy. Wniosek dotyczący pozostałej części działki jest zgodny ze studium i nie jest objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudo­wy . Nie znajduje się jednak w opracowaniu ekofizjograficznym obszarach wskazanych do rozwoju funkcji osiedleńczych w związku z czym wniosek może być uwzględniony w pla­nie jedynie w ograniczonym zakresie.

8.   Andrzej Tomasiak, Łazy Biegonickie 28

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2/1, poło­żonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawo­wymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów obję­tych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjo-graficznym działka w części północnej znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrod­niczych obejmujących strefy ekologicznej cieku oraz kompleksów leśnych i zadrzewieniowych wraz ze strefą ekotonową, wskazanych do wprowadzenia zakazu zabudowy oraz w pozostałej części w zasięgu kompleksów o umiarkowanym potencjale agroekologicznym, obejmujących tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych tere­nów budowlanych.

Reasumując, zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka w części pół­nocnej objęta jest zakazem zabudowy. Wniosek dotyczący pozostałej części działki jest zgodny ze studium i nie jest objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudo­wy . Nie znajduje się jednak w opracowaniu ekofizjograficznym obszarach wskazanych do rozwoju funkcji osiedleńczych w związku z czym wniosek może być uwzględniony w pla­nie jedynie w ograniczonym zakresie.

9.   Grzegorz Tomasiak, Łazy Biegonickie 28

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2/2, poło­żonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawo­wymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów obję­tych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjo­graficznym działka w części północnej znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrod­niczych obejmujących strefy ekologicznej cieku oraz kompleksów leśnych i zadrzewieniowych wraz ze strefą ekotonową, wskazanych do wprowadzenia zakazu zabudowy oraz w pozostałej części w zasięgu kompleksów o umiarkowanym potencjale agroekologicznym, obejmujących tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych tere­nów budowlanych.

Reasumując, zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka w części pół­nocnej objęta jest zakazem zabudowy. Wniosek dotyczący pozostałej części działki jest zgodny ze studium i nie jest objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudo­wy . Nie znajduje się jednak w opracowaniu ekofizjograficznym obszarach wskazanych do rozwoju funkcji osiedleńczych w związku z czym wniosek może być uwzględniony w pla­nie jedynie w ograniczonym zakresie.

10. Zdzisław Tokarczyk, Łazy Biegonickie 67

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 134/3.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed za­inwestowaniem za wyjątkiem części środkowej, która znajduje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjograficz­nym działka znajduje się

    w części środkowej w zasięgu kompleksów leśnych i zadrzewieniowych wraz ze strefą eko­tonową oraz kompleksów hydrogenicznych związanych z obszarami o cechach źródliskowych i z dolinkami zboczowymi, posiadającymi niekorzystne warunki gruntowo - wodne. Te­reny te wskazane są do wprowadzenia zakazu zabudowy;

    w części wschodniej w zasięgu w kompleksów przyrodniczo — osadniczych do zabudowy intensywnej;

    w części zachodniej w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wska­zanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej

W związku z powyższym, wniosek poza terenami położonymi w środkowej części działki, które wykluczone są z zainwestowania jest zgodny z ustaleniami studium i opra­cowaniem ekofizjograficznym. Niemniej jednak w części zachodniej nie znajdującej się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach wskazanych do rozwoju funkcji osiedleń­czych może być uwzględniony w planie jedynie w ograniczonym zakresie .

11. Teresa i Tadeusz Ogiela, Łazy Biegonickie 8

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działki nr 41/1.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawo­wymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów obję­tych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjo­graficznym działka znajduje się

    w części północno - wschodniej w zasięgu kompleksów o dominującej funkcji przyrodniczej, w strefie ekotonowej kompleksów leśnych i zadrzewieniowych;

    w części północnej i zachodniej w zasięgu kompleksów o umiarkowanym potencjale agro­ekologicznym, obejmujących tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograni­czenia wyznaczania nowych terenów budowlanych;

    w części południowej i wschodniej w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekolo­gicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej.

W związku z powyższym, wniosek za wyjątkiem wykluczonego z zainwestowania pół­nocno wschodniego fragmentu działki, jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie, jednak w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

12. Bronisława i Jan Kowalik, Łazy Biegonickie 100

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 270/10, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawo­wymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów obję­tych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjo­graficznym działka znajduje się w kompleksach o umiarkowanym potencjale agroekologicznym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów budowlanych.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie, jednak w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

13. Władysław Wójcik, Łazy Biegonickie 88

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działek nr 42 i 43.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjograficz-nym działka znajduje się w zasięgu kompleksów o umiarkowanym potencjale agroekologicznym, obejmujących tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów budowlanych

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie, jednak w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

14. Irena i Roman Kotas, Łazy Biegonickie 61

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działek nr 271/10 i 18.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 18 znajduje się w części północnej w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkanio­wej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne i w części południowej w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się

    w części północnej w zasięgu kompleksów o umiarkowanym potencjale agroekologicznym, obejmujących tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyzna­czania nowych terenów budowlanych;

    w części środkowej( rejon istniejącej skarpy) w terenach predysponowanych do osuwania i wskazanych do zalesień;

    w części południowej w kompleksach przyrodniczo - osadniczych do zabudowy ekstensyw­nej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej po­przez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biologicznie czynnych i ochrony walo­rów krajobrazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiek­tów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek za wyjątkiem środkowej części predysponowa­nej do powstawania zjawisk osuwiskowych, jako zgodny z ustaleniami studium i opraco­waniem ekofizjograficznym może zostać uwzględniony w planie.

Działka nr 271/10 znajduje się w części południowej w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne i w części północnej w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. Przez działkę nr 271/10 przebiega linia elek­troenergetyczna 110 kV. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych obejmujących kompleksy leśne i zadrzewieniowe wraz ze strefą ekotonową, wskazaną do wprowadzenia zakazu zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek mimo iż jest zgodny z ustaleniami studium nie mo­że być uwzględniony w planie ponieważ zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym obejmuje tereny leśne.

15. Jan Maciuszek, Łazy Biegonickie 46

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działki nr 70/4 położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usłu­gami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opraco­waniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo — osadniczych do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy intensywnej może zo­stać uwzględniony w planie.

16. Stanisława i Jan Maciuszek, Łazy Biegonickie 46

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową to­warzyszącą działki nr 70/2 położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usłu­gami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opraco­waniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo — osadniczych do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy intensywnej może zo­stać uwzględniony w planie.

17. Anna i Marian Kowalik, 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Powstańców Warszawy 20

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 267/13, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­dują się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawo­wymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów obję­tych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjo­graficznym działka znajduje się w kompleksach o umiarkowanym potencjale agroekologicznym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów budowlanych i kompleksach o wysokim potencjale agroekologicznym, wskaza­nych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie, jednak w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

18. Ryszard Konstanty, Dąbrowa Górnicza, ul. Piłsudskiego 22/119

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową to­warzyszącą działki nr 12 położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawo­wymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów obję­tych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjo­graficznym działka w większości znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych obejmujących kompleksy leśne i zadrzewieniowe wraz z ich strefami ekotonowymi oraz kom­pleksy hydrogeniczne związane z obszarami o cechach źródliskowych i z dolinkami zboczowy­mi, posiadającymi niekorzystne warunki gruntowo - wodne. Wschodnia części działki znajduje się natomiast w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanym do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i w części wschodniej nie objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może w w/w części zostać uwzględniony w planie, jednak w bardzo ograniczonym zakresie.

19. Maria Paluch, Łazy Biegonickie 7

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 272.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w % swojej powierzchni w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekre­acyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infra­strukturalne. Pozostała północna część działki znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofizjogra­ficznym działka znajduje się w kompleksach o umiarkowanym potencjale agroekologicznym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów budowlanych i kompleksach o wysokim potencjale agroekologicznym, wskaza­nych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie, jednak w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

20. Rada Sołecka wsi Łazy Biegonickie

Wniosek dotyczy przeznaczenia na cele rekreacyjne - sportowe działki nr 106/12.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w południowej części w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako do­pełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbroje­niem w sieci infrastrukturalne. Część północna działki znajduje się w terenach zwartych kom­pleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. Przez działkę prze­biega linia elektroenergetyczna 110 KV. W opracowaniu ekofizjograficznym działka w północnej połowie znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych obejmujących komplek­sy leśne i zadrzewieniowe wraz z ich strefami ekotonowymi. Południowa natomiast cześć działki znajduje się w zasięgu kompleksów przyrodniczo - osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny do kształtowania połączeń ekologicznych w których wskazane jest rozluź­nienie zabudowy i realizacja dodatkowych kępowych zadrzewień i zakrzeaczeń.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i opracowa­niem ekofizjograficznym może zostać uwzględniony w planie.

21. Józef Legutko, Jordanów, ul. Batalionów Chłopskich 205

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działki nr 271/6.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo -osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biolo­gicznie czynnych i ochrony walorów krajobrazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensywnej może zostać uwzględniony w planie.

22. Stanisława Ogorzałek, 33 - 300 Nowy Sącz ul. Sucharskiego 5/15

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działek nr 271/7/8.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo -osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biolo­gicznie czynnych i ochrony walorów krajobrazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensywnej może zostać uwzględniony w planie.

23. Zofia Obrzud, Barcice 105

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działki nr 271/3, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo -osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biolo­gicznie czynnych i ochrony walorów krajobrazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensywnej może zostać częściowo uwzględniony w planie.

24. Bogdan Potoniec,33 - 300 NOwy Sącz, ul. Orzeszkowej 1

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 267/2, po­łożonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawo­wymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów obję­tych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjo­graficznym działka znajduje się w kompleksach o umiarkowanym potencjale agroekologiznym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów budowlanych i kompleksach o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie, jednak w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

25. Cecylia Biel, Łazy Biegonickie 122 Józef Ogorzałek, Łazy Biegonickie 64

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działek nr 112 i 144.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 112 znajduje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami pod­stawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofi­zjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo - osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biologicznie czynnych i ochrony walo­rów krajobrazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki nr 112 jako zgodny z ustale­niami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabu­dowy ekstensywnej może zostać uwzględniony w planie.

Działka nr 144 znajduje się częściowo w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne oraz częściowo w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo — osadniczych do zabudowy intensywnej oraz w części południowej do zabudowy ekstensywnej

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki 144 jest zgodny z ustaleniami studium i opracowaniem ekofizjograficznym i może być uwzględniony w planie.

26. Helena i Stanisław Kożuch, Łazy Biegonickie 82

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 108/1, po­łożonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się częściowo w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obsza­rów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne oraz częściowo w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowa­niem przez które przebiega linia elektroenergetyczna 110 KV. W opracowaniu ekofizjograficz­nym działka znajduje się w zasięgu kompleksów przyrodniczo - osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny do kształtowania połączeń ekologicznych w których wskaza­ne jest rozluźnienie zabudowy i realizacja dodatkowych kępowych zadrzewień i zakrzeaczeń.

W związku z powyższym, wniosek poza terenami położonymi w zasięgu strefy ochronnej od linii 110 KV jako zgodny z ustaleniami studium i opracowaniem ekofizjogra­ficznym może zostać uwzględniony w planie.

27. Władysław Janik, Łazy Biegonickie 2

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 119.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawo­wymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów obję­tych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne, za wyjątkiem północnej części położonej w terenach lasów i zarośli łęgowych, chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się

    w części północnej w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych w zasięgu strefy eko­logicznej cieku, chronionej przed zabudową.

    w części wschodniej w kompleksach przyrodniczo — osadniczych do zabudowy intensyw­nej;

    w części środkowej i zachodniej w kompleksach o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzy­mania funkcji rolnej.

W związku z powyższym, wniosek poza północną częścią działki wykluczoną z zain­westowania jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjogra­ficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie. Niemniej jednak w czę­ści środkowej i zachodniej położonej w kompleksach o wysokim potencjale agroekolo­gicznym wniosek może być uwzględniony w ograniczonym zakresie - duże działki z do­minacją powierzchni biologicznie czynnych.

28. Juliusz Pląta, Łazy Biegonickie 29

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 37/2.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części południowej w zasięgu terenów zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W pozostałej części działka znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem przez które przebiega linia elektroenergetyczna 110 KV oraz chronionych przed zainwestowaniem terenów leśnych w tym lasów i zarośli łęgowych. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się

    w części północnej w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych w zasięgu komplek­sów leśnych i zadrzewieniowych wraz ze strefą ekotonową, wyłączonych z zainwestowania;

    w części południowej w kompleksach przyrodniczo — osadniczych do zabudowy eksten­sywnej oraz w kompleksach o umiarkowanym potencjale agroekologicznym obejmujących tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych te­renów budowlanych;

W związku z powyższym, wniosek poza północną częścią działki wykluczoną z zain­westowania jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjogra­ficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie. Niemniej jednak w czę­ści środkowej położonej w kompleksach o umiarkowanym potencjale agroekologicznym wniosek może być uwzględniony w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

29. Helena i Bronisław Wojtaszek, Łazy Biegonickie 90

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działki nr 165.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części wschodniej w zasięgu terenów zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur oraz do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w za­sięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W części zachodniej działka znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach o umiarkowanym potencjale agroekologicznym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów bu­dowlanych.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie, jednak w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

30. Barbara i Andrzej Rogowscy, Łazy Biegonickie 26

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działek nr 65 i 61/2.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 65 znajduje się w zasięgu terenów zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur.

Działka nr 61/2 położona jest w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych. Obie działki znajdują się w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne.

Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka nr 65 znajduje się w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania no­wych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej. Działka nr 61/2 natomiast znajduje się w zasięgu dwóch kompleksów przyrodniczo - funkcjonalnych tj. kompleksu przyrodniczo - osadni­czego do zabudowy intensywnej - północna część działki i kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów bu­dowlanych i utrzymania funkcji rolnej - południowa cześć działki

Reasumując, wniosek jest zgodny z ustaleniami studium, natomiast w opracowaniu ekofizjograficznym w części obejmującej kompleksy o wysokim potencjale agroekolo­gicznym nie jest objęty zakazem zabudowy. W związku z powyższym, wniosek może być uwzględniony w planie, przy czym w terenach o wysokim potencjale agroekologicznym w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

31. Stanisława i Bogusław Chebda, Łazy Biegonickie 77

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 288.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w % swojej powierzchni w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Południowy fragment działki znajduje się natomiast w te­renach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowa­niem. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się

    W części południowej i zachodniej w kompleksach przyrodniczo - osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziem­nych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimenta­cyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biologicznie czynnych i ochrony walorów krajobrazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i archi­tektury obiektów do walorów otoczenia;

    w części północno - wschodniej kompleksach przyrodniczo - osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny do kształtowania połączeń ekologicznych w których wskazane jest rozluźnienie zabudowy i realizacja dodatkowych kępowych zadrzewień i zakrzeaczeń.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensywnej może zostać uwzględniony w planie.

32. Stanisław Putyra, 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Tuwima 3/30

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową to­warzyszącą działki nr 301/2, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed za­inwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej.

Reasumując, zgodnie z ustaleniami studium oraz opracowaniem ekofizjograficznym działka nie jest objęta zakazem zabudowy , nie znajduje się jednak w obszarach wskaza­nych do rozwoju funkcji osiedleńczych w związku z czym wniosek może być uwzględnio­ny w planie jedynie w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

33. Emilia Homoncik, Łazy Biegonickie 75

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 157/2.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w zasięgu terenów zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie ist­niejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne za wyjątkiem wschodniego fragmentu działki położonego w bezpośrednim są­siedztwie cieku wodnego, położonego w chronionych przed zainwestowaniem terenach zwar­tych kompleksów gruntów rolnych, oraz terenów leśnych w tym lasów i zarośli łęgowych. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się

    w części wschodniej w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych w zasięgu strefy ekologicznej cieku, chronionej przed zabudową;

   w części zachodniej w kompleksach przyrodniczo — osadniczych do zabudowy intensywnej. W związku z powyższym, wniosek poza wschodnią częścią działki wykluczoną z zain­westowania jako zgodny z ustaleniami studium i opracowaniem ekofizjograficznym może być uwzględniony w planie

W związku z powyższym, wniosek poza terenami położonymi w zasięgu lasów i zarośli łęgowych jest zgodny z ustaleniami studium i może być uwzględniony w planie.

34. Tadeusz Sławecki, Łazy Biegonickie 21

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działki nr 266.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed za­inwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficznym obszar objęty wnioskiem znajduje się:

    w części wschodniej w kompleksach przyrodniczo — osadniczych do zabudowy ekstensyw­nej;

    w części północno - zachodniej w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych obejmu­jących kompleksy hydrogeniczne związane z obszarami o cechach źródliskowych i z dolin­kami zboczowymi, posiadającymi niekorzystne warunki gruntowo - wodne. Dodatkowo w omawianej części działka znajduje się w zasięgu terenów predysponowanych do inicjowania zjawisk osuwiskowych. Tereny te wskazane są do wprowadzenia zakazu

    w części północnej w kompleksach o umiarkowanym potencjale agroekologicznym obejmu­jących tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania no­wych terenów budowlanych.

W związku z powyższym, poza północno- zachodnią częścią obszaru objętego wnio­skiem wykluczoną z zainwestowania, wniosek jako nie objęty w studium i w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie. Niemniej jednak w części północnej, położonej w kompleksach o umiarkowanym potencjale agro­ekologicznym wniosek może być uwzględniony w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

35. Maria i Jan Semla, Łazy Biegonickie 136

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działki nr 84.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w zasięgu terenów zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istnieją­cych struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infra­strukturalne za wyjątkiem północnego fragmentu działki położonego w terenach zwartych kom­pleksów gruntów rolnych, chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficz­nym działka znajduje się;

    w części północno - zachodniej w kompleksach przyrodniczo - osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziem­nych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimenta­cyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biologicznie czynnych i ochrony walorów krajobrazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i archi­tektury obiektów do walorów otoczenia;

    w części południowo - wschodniej w kompleksach o umiarkowanym potencjale agroekolo­gicznym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów budowlanych.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki 84 jest zgodny z ustaleniami stu­dium i opracowaniem ekofizjograficznym i może być uwzględniony w planie.

36. Weronika Marczyk, Myśleć 47

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 33, poło­żonej w obowiązującym planie gminy w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo -osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biolo­gicznie czynnych i ochrony walorów krajobrazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensywnej może zostać uwzględniony w planie.

37. Józefa i Bronisław Mrozowscy, Łazy Biegonickie 45

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 85. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w zasięgu terenów zwartych kompleksów gruntów rolnych, chronionych przed zainwestowaniem, za wyjątkiem północnego fragmentu działki położonego w terenów zainwestowa­nych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów ob­jętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Dodatkowo przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna 110 KV. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo - osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tere­ny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzymanie jak najwięk­szej powierzchni terenów biologicznie czynnych i ochrony walorów krajobrazowych poprzez do­stosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek poza terenami położonymi w zasięgu strefy ochronnej od linii 110 KV jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opraco­waniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensywnej może zostać uwzględniony w planie.

38. Halina Korona, 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 46/8

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 24/1 i 24/3, położonych w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach otwartych rolno - zadrzewieniowych oraz terenach zwartych kompleksów grun­tów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficz­nym działki znajdują się w kompleksach przyrodniczo - osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczegól­nych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzy­manie jak największej powierzchni terenów biologicznie czynnych i ochrony walorów krajobra­zowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek jako nie objęty w studium zakazem zabudowy i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensyw­nej może zostać uwzględniony w planie.

39. Jan Słaby, Łazy Biegonickie 38

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 192, 226 i 232.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 232 znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych obejmujących kompleksy leśne i zadrzewieniowe oraz ich strefy ekotonowe.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki nr 232 za wyjątkiem fragmentu działki, który został już włączony do terenów budowlanych - zmiana planu, nie jest zgod­ny z ustaleniami studium oraz opracowaniem ekofizjograficznym sporządzonym dla po­trzeb planu i nie może zostać uwzględniony w planie.

Działka nr 192 znajduje się w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszka­niowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działka w części zachodniej znajduje się w kompleksach o do­minacji funkcji przyrodniczych obejmujących kompleksy leśne i zadrzewieniowe wraz z ich stre­fami ekotonowymi oraz w pozostałej części w zasięgu w kompleksów przyrodniczo — osadni­czych do intensywnej zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący omawianej działki za wyjątkiem za­chodniej jej części jest zgodny z ustaleniami studium i opracowaniem ekofizjograficznym i może zostać częściowo uwzględniony w planie.

Działka nr 226 znajduje się w zasięgu terenów zainwestowanych, korzystnych do zabu­dowy jako dopełnienie istniejących struktur oraz do zainwestowania na cele zabudowy mieszka­niowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Dodatkowo przez działkę nr 226 przebiega projektowany gazociąg wysokoprężny. W opracowa­niu ekofizjograficznym działka znajduje się w części północnej w zasięgu w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej oraz w części południowej w zasięgu w kompleksów przyrodniczo — osadniczych do zabudowy intensywnej.

Reasumując, wniosek jest zgodny z ustaleniami studium, natomiast w opracowa­niu ekofizjograficznym w części obejmującej kompleksy o wysokim potencjale agroeko­logicznym nie jest objęty zakazem zabudowy. W związku z powyższym wniosek może być uwzględniony w planie, przy czym w terenach o wysokim potencjale agroekologicznym w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

40. Maria i Marian Gryźniak, Łazy Biegonickie 16

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działek nr 228, 205, 204 i 203.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki nr 205, 204 i 203 znajdują się w zasięgu terenów zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako do­pełnienie istniejących struktur oraz do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usłu­gami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opraco­waniu ekofizjograficznym działki znajdują się w kompleksach przyrodniczo — osadniczych do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działek nr 228, 205, 204 i 203 jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w ob­szarach do zabudowy intensywnej może zostać uwzględniony w planie. Działka nr 228 znajduje się w zasięgu terenów zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur oraz do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w za­sięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Dodat­kowo przez działkę nr 226 przebiega projektowany gazociąg wysokoprężny. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w części północno - wschodniej w zasięgu w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej oraz w części południowej w zasięgu w kompleksów przyrodniczo — osadniczych do zabudowy intensywnej.

Reasumując, wniosek dotyczący działki nr 228 jest zgodny z ustaleniami studium, na­tomiast w opracowaniu ekofizjograficznym w części obejmującej kompleksy o wysokim potencjale agroekologicznym nie jest objęty zakazem zabudowy. W związku z powyż­szym, wniosek może być uwzględniony w planie, przy czym w terenach o wysokim po­tencjale agroekologicznym w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją po­wierzchni biologicznie czynnych.

41. Barbara i Kazimierz Słaby, Łazy Biegonickie 32

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działki nr 307/4, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed za­inwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach o umiarkowanym potencjale agroekologiznym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno - osadni­cze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów budowlanych i kompleksach o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania no­wych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej.

W związku z powyższym, wniosek jako nie objęty w studium i opracowaniu ekofizjo­graficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie, jednak w ograniczo­nym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

42. Roman Kowalik, Łazy Biegonickie 93

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 267/1.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 267/1 znajduje się w zasięgu terenów do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w za­sięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach o umiarkowanym poten­cjale agroekologiznym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów budowlanych i kompleksach o wysokim potencjale agroekologicznym, wskazanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów bu­dowlanych i utrzymania funkcji rolnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie, jednak w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

43. Zofia i Augustyn Barnach, Łazy Biegonickie 72

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działki nr 149/2.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części południowej w terenach korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istnieją­cych struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infra­strukturalne. Część północna działki znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rol­nych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. Dodatkowo przez środkową część działki przebiega linia elektroenergetyczna 110 KV. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo - osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmują­cych tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych wa­lorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biologicznie czynnych i ochrony walorów krajobrazowych po­przez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensywnej może zostać uwzględniony w planie.

44. Janina Konstanty, Łazy Biegonickie 63

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działki nr 57/1.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części północnej w zasięgu terenów lasów i zarośli łęgowych, w części wschodniej w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelo­wo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne a w części zachodniej w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. W opracowaniu ekofizjograficznym działka w części północnej znajduje się w kompleksach o domi­nacji funkcji przyrodniczych obejmujących strefy ekologicznej cieku oraz kompleksów leśnych i zadrzewieniowych wraz ze strefą ekotonową, wskazanych do wprowadzenia zakazu zabudowy oraz w pozostałej części w zasięgu kompleksów przyrodniczo - osadniczych do zabudowy eks­tensywnej obejmujących tereny do kształtowania połączeń ekologicznych w których wskazane jest rozluźnienie zabudowy i realizacja dodatkowych kępowych zadrzewień i zakrzeaczeń

Reasumując, zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka w części pół­nocnej objęta jest zakazem zabudowy. Wniosek dotyczący pozostałej części działki jako zgodny z ustaleniami studium i opracowaniem ekofizjograficznym może zostać częścio­wo uwzględniony w planie.

45. Zofia Pajor, Łazy Biegonickie

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działki nr 41/6 położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części północnej w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w za­sięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne, w czę­ści południowej w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem a w części południowo - wschodniej w terenach lasów i zarośli łęgo­wych. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się

    w części południowo - wschodniej w zasięgu kompleksów o dominującej funkcji przyrodni­czej, w strefie ekotonowej kompleksów leśnych i zadrzewieniowych;

    w części północnej i zachodniej w zasięgu kompleksów o umiarkowanym potencjale agro-ekologicznym, obejmujących tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograni­czenia wyznaczania nowych terenów budowlanych;

    w części zachodniej w zasięgu kompleksów o wysokim potencjale agroekologicznym, wska­zanych do wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych i utrzymania funkcji rolnej.

W związku z powyższym, wniosek za wyjątkiem wykluczonego z zainwestowania południowo - wschodniego fragmentu działki, jako zgodny z ustaleniami studium i nie objęty w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie, jednak w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biolo­gicznie czynnych.

46. Maria i Paweł Gargas, Łazy Biegonickie 137

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową towa­rzyszącą działek nr 201/1, 202/1, 206/1 i 206/3.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w zasięgu terenów zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istnieją­cych struktur oraz do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawo­wymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów obję­tych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W opracowaniu ekofizjo­graficznym działki znajdują się w kompleksach przyrodniczo — osadniczych do zabudowy in­tensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy intensywnej może zo­stać uwzględniony w planie.

47. Urszula Aleksandrowicz, 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Batorego 63/38

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa działki nr 32/2, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo -osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biolo­gicznie czynnych i ochrony walorów krajobrazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensywnej może zostać uwzględniony w planie.

48. Jacek Tokarz, Łazy Biegonickie 120

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową uzu-pełniajacą(budynki gospodarcze i garażowe) działki nr 41/7, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części północnej w terenach do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w za­sięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne, w czę­ści południowej w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem i w części południowo - wschodniej w terenach lasów i zarośli łęgo­wych. W opracowaniu ekofizjograficznym działka w części zachodniej znajduje się w komplek­sach o umiarkowanym potencjale agroekologiznym obejmującym tereny przyrodniczo - rolno -osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania nowych terenów budowlanych i w części wschodniej w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych obejmujących kompleksy leśne i zadrzewieniowe wraz z ich strefami ekotonowymi.

W związku z powyższym, wniosek poza terenami położonymi w zasięgu lasów i zarośli łęgowych wykluczonych w studium i opracowaniu ekofizjograficznym z zainwestowania jest zgodny z ustaleniami w/w dokumentów i może być częściowo uwzględniony w planie.

49. Tadeusz i Zofia Sławeccy, Łazy Biegonickie 21

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa działek nr 266/1, 266/2 i 266/3, poło­żonej w terenach rolnych do wykorzystania pod uprawy rolne.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwe­stowaniem. W opracowaniu ekofizjograficznym obszar objęty wnioskiem znajduje się:

    w części wschodniej w kompleksach przyrodniczo — osadniczych do zabudowy ekstensyw­nej;

    w części północno - zachodniej w kompleksach o dominacji funkcji przyrodniczych obejmu­jących kompleksy hydrogeniczne związane z obszarami o cechach źródliskowych i z dolin­kami zboczowymi, posiadającymi niekorzystne warunki gruntowo - wodne. Dodatkowo w omawianej części działka znajduje się w zasięgu terenów predysponowanych do inicjowania zjawisk osuwiskowych. Tereny te wskazane są do wprowadzenia zakazu

    w części północnej w kompleksach o umiarkowanym potencjale agroekologicznym obejmu­jących tereny przyrodniczo - rolno - osadnicze wskazane do ograniczenia wyznaczania no­wych terenów budowlanych.

W związku z powyższym, poza północno- zachodnią częścią obszaru objętego wnio­skiem wykluczoną z zainwestowania, wniosek jako nie objęty w studium i w opracowaniu ekofizjograficznym zakazem zabudowy może zostać uwzględniony w planie. Niemniej jednak w części północnej, położonej w kompleksach o umiarkowanym potencjale agro-ekologicznym wniosek może być uwzględniony w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

50. Adam Łatka, 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 35/25

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa działki nr 32/3, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne. W opracowaniu ekofizjograficznym działka znajduje się w kompleksach przyrodniczo -osadniczych do zabudowy ekstensywnej obejmujących tereny o szczególnym znaczeniu dla alimentacji wód podziemnych oraz szczególnych walorach krajobrazowych, wskazanych do ochrony funkcji alimentacyjnej poprzez utrzymanie jak największej powierzchni terenów biolo­gicznie czynnych i ochrony walorów krajobrazowych poprzez dostosowanie wielkości działek, kubatury i architektury obiektów do walorów otoczenia.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium i znajdujący się w opracowaniu ekofizjograficznym w obszarach do zabudowy ekstensywnej może zostać uwzględniony w planie.