Zarządzenie Nr 192/03

rok 2003

 
data publikacji:  24-11-2003 | 15:50
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 192/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 25 sierpnia 2003r.

 

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z dnia 12 października 2001r.) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 679 o pow. 15 m2 na okres 3 lat Pani Helenie Majewskiej, zam. (…) z przeznaczeniem pod garaż przy ul. Podegrodzkiej.

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 120,00 zł rocznie (słownie: sto dwadzieścia złotych) + należny podatek VAT.

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.