Zarządzenie Nr 188/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-12-2003 | 12:29
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZE NIE Nr 188/03
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ
z dnia 14 sierpnia 2003r.

 

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani M.Kwiczała zam. (…)  w ramach pomocy socjalnej.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. Dz. U. Nr 138 póz. 1559 z 2001r./

zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Przeznacza się drewno opałowe pozyskane z lasu komunalnego Starym Sączu w ilości 4 mp. dla Pani M.Kwiczała zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

§2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani M. Kwiczała.

 

§3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.