Zarządzenie Nr 246/03

rok 2003

 
data publikacji:  18-11-2003 | 14:38
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   NR 246/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 6 października 2003 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 póz. 664.)

 

zarządzam co następuje:

 § l

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie ;

„Przebudowy przepustu na drodze dojazdowej do gruntów rolnych „Do Rusina" w Gaboniu"

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. mgr inż. Elżbieta Migacz                                                          - Przewodniczący

2. inż. Paweł Dybiec                                                                        - Sekretarz

3. Kazimierz Nakielski                                                                   - Członek

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 7 października 2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.