Zarządzenie Nr 224/03

rok 2003

 
data publikacji:  18-11-2003 | 14:37
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 224/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 29 września 2003r.

 

 

w sprawie: powołania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 z póz. zm.) oraz § 4 i 5 Uchwały Nr XIV/ 147/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 września 2003r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu

 

zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Z dniem l października 2003 r. powołuje Stanisława Tokarczyka na Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu.

 

§2

 

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności;

1.        Powiadomienie kontrahentów SPZOZ o wszczęciu postępowania likwidacyjnego ,

2.        Sporządzenie inwentaryzacji mienia likwidowanej jednostki na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji, oraz na dzień poprzedzający dzień zakończenia likwidacji,

3.        Sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji, oraz bilansu na dzień zakończenia likwidacji

4.        Zaspokojenie zobowiązań finansowych SPZOZ,

5.        Windykacja wymagalnych wierzytelności, które w czasie trwania procesu likwidacji okażą się ściągalne,

6.        Sporządzenie zestawienia tych wierzytelności, które do daty wyznaczenia likwidacji nie zostaną ściągnięte,

7.        Sporządzenie wykazu mienia pozostałego po zakończeniu postępowania likwidacyjnego,

8.        Sporządzenie wykazu pracowników likwidowanego SPZOZ, oraz przygotowanie dokumentacji pracowniczej,

9.        Przekazanie dokumentacji zlikwidowanego SPZOZ Burmistrzowi Miasta i Gminy Stary Sącz,

10.     Sporządzenie i przedstawienie Burmistrzowi Miasta i Gminy Stary Sącz sprawozdania z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego, w terminie trzech tygodni od jego zakończenia,

11.     Wykonanie innych czynności wynikających z przepisów prawa.

 

§ 3

 

Likwidator będzie pełnił swe obowiązki do czasu zakończenia postępowania likwidacyjnego.

 

§ 4

 

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków Likwidatora będzie określone odrębną umową.

 

§5

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Likwidatorowi SPZOZ w Starym Sączu.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania