Zarządzenie Nr 197/03

rok 2003

 
data publikacji:  18-11-2003 | 14:36
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 197/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 27.08.2003r.

 

w sprawie ustalenia ceny na sprzedaż 11 m3 drewna tartacznego pozyskanego z lasu gminnego wsi Przysietnica.

 

 

Na podstawie art.. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. Dz. U. Nr 138 póz. 1559 z 2001 r./

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się cenę sprzedaży 11 m3 drewna tartacznego iglastego pozyskanego z lasu gminnego wsi Przysietnica na poziomie 160 zł/m3.

 

§ 2

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

     § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.