Zarządzenie Nr 163/03

rok 2003

 
data publikacji:  18-11-2003 | 14:33
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 163/03
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ
z dnia 3 lipca 2003 roku


w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego na wykonanie remontu zabytkowego ogrodzenia
wokół budynków kościelnych w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopad 2001 . Dz. U. Nr 138 póz. 1559 z 201 r./

zarządza się, co następuje:

§1

Przeznacza się drewno tartaczne modrzewiowe pozyskane z lasu komunalnego w Starym Sączu w ilości 25 m3 na wykonanie remontu zabytkowego ogrodzenia wokół budynków kościelnych przy ul. Mickiewicza w Starym Sączu.

§2

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Proboszczowi Rzymsko - Katolickiej Parafii p. w. św. Elżbiety ks. prałatowi Alfredowi Kurkowi.

§3

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.