Zarządzenie Nr 152/03

rok 2003

 
data publikacji:  18-11-2003 | 14:32
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 152/03
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ
z dnia 18 czerwca 2003r.

w sprawie ustanowienia nieodpłatnych zezwoleń na amatorski połów ryb w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz.


Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr
142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1985r. nr:21 z póz. zm.).

zarządza się, co następuje:

§1

Ustanawiam 5 sztuk nieodpłatnych zezwoleń na amatorski połów ryb w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz do przekazania osobom zasłużonym w pracy społecznej na rzecz utrzymania terenów rekreacyjnych oraz w ramach promocji Gminy Stary Sącz.

§2

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.