Zarządzenie Nr 207/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 15:54
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 207/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 9 września 2003r.

 

 

w sprawie czasowego zamknięcia na okres zawodów „ Cyprynada Sądecka " łowiska na „Dużym Stawie" w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 7 ust.2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1985 r. nr: 21 z póz. zm.),

 

zarządza się, co następuje:

 

§1

 

W związku z organizacją zawodów wędkarskich „Cyprynada Sądecka" zarządzam zamknięcie w dniach od 1 1 do 14 września 2003 r. łowiska na „Dużym Stawie" w Starym Sączu.

 

§2

 

Z łowiska będą mogli korzystać wyłącznie uczestnicy zawodów wymienionych w§l.

 

§3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.