Zarządzenie Nr 218/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 15:50
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr  218/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia  24 września 2003r.

 

 

w sprawie przeznaczenia drewna na wybudowanie szałasu przy boisku sportowym na osiedlu Lipie w Starym Sączu.

 

 

Na podstawie art.. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. Dz. U. Nr 138 póz. 1559 z 2001 r./

 

zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Przeznacza się drewno średniowymiarowe pozyskane z lasu komunalnego w Starym Sączu w ilości 1,50 m3, 8 sztuk krawędziaków wymiarach: 6 m x 0,14m x O,10m. oraz 1,5 m3 desek 32 mm na wykonanie szałasu rekreacyjnego przy boisku sportowym na osiedlu Lipie w Starym Sączu.

 

§2

 

Koszty transportu drewna średniowymiarowego pokryte zostaną z budżetu Gminy.

 

§3

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Zarządowi Osiedla Lipie.

 

§4

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.