Zarządzenie Nr 214/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 15:49
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr  214/2003

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ - SZEFA OBROY CYWILNEJ

z  dnia 15 września 2003r.

 

w sprawie zasad zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz w sytuacjach kryzysowych

 

 

Na podstawie art. 17 ust.5 w związku z art.17 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tj. Dz. U. z 2002r Nr 21 póz. 205 z późn. zm.) oraz §1, pkt.l litera d . Rozp. RM. Z dni 28 września 1993r. w sprawie szczególnego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw i gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej (Dz. U. Z 1993r. Nr 91, póz. 420) a także art.7, ust. 1 4 w związku z art.33, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U, Nr 142 póz. 1 591 z 2001r. z późn. zm.), w celu zapewnienia terenowym organom obrony cywilnej odpowiednich warunków kierowania, koordynacji i współdziałania w sytuacjach kryzysowych,

 

zarządza się co następuje:

 

§1

 

Wprowadza się w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz 3 stany gotowości Urzędu do reagowania na sytuację kryzysową:

    Stałą gotowość do reagowania,

    Podwyższoną gotowość do reagowania,

    Pełną gotowość do reagowania.

 

§2

 

Decyzję o wprowadzeniu w Urzędzie wyższego stanu gotowości do reagowania na sytuację kryzysową wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz - Szef Obrony Cywilnej powiadamiając jednocześnie o zaistniałej sytuacji organ nadrzędny.

 

§3

 

W celu ustalenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych zapewniających szybkie osiąganie i prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz w wyższych stanach gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe, opracowano Plan Osiągnięcia Wyższych Stanów gotowości do Reagowania na sytuacje kryzysowe, który jako aneks funkcjonalny stanowi integralną część Planu Reagowania Kryzysowego.

 

§4

 

Zarządzającym planem jest podinspektor ds. spraw obrony cywilnej.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.