Zarządzenie Nr 213/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 15:48
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  Nr 213/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 15 września 2003 r.

 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu.

 

 

Na podstawie art.36 a ust.8 , w związku z art.36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 póz.329 z póź.zm.) , oraz art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z póź.zm.)

 

§ 1

 

Powierzam   Pani   Izabeli   CITAK    pełnienie obowiązków   Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się  pracownikom Referatu Organizacji.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania