Zarządzenie Nr 244/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 15:47
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   Nr 244 /2003

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz - Szefa Obrony Cywilnej
z dnia 02.10.2003 r.

 

 

w sprawie : Powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 / ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001r. oraz na podstawie art. 12 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o klęsce żywiołowej / Dz. U. Nr 62, póz. 558 i na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2002r. w sprawie sposobu tworzenie gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania / Dz. U.Nr215 ,poz. 1818/

 

za rządzą m co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego zwany dalej „Gminnym Zespołem" w składzie:

1. Szef Gminnego Zespołu -Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

2. Z-ca Szefa Gminnego Zespołu - Podinspektor ds. Obrony Cywilnej

I. Grupa robocza gminnego zespołu o charakterze stałym :

1. Grupa planowania cywilnego :

-    Skarbnik Miasta i Gminy Stary Sącz

-    Komendant Miejsko -Gminny OSP w Starym Sączu

-    Inspektor ds. ochrony środowiska

-    Stanowisko ds. informatyki

2. Grupa monitorowania, prognoz i analiz:

-   Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu

-    Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu

Kierownik Referatu Organizacyjnego UMiG w Starym Sączu

-    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu

-    Podinspektor ds. dróg gminnych i mostów

II. Grupa robocza gminnego zespołu o charakterze czasowym.

1. Grupa operacji i organizacji działań :

-    Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

-    Inspektor ds. oświaty

-    Naczelnik OSP w Starym Sączu

2. Grupa zabezpieczenia logistycznego:

-    Inspektor ds. mienia gminnego

-    Inspektor ds. wodociągów gminnych

3. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej:

-    Pracownik OPS Pracownik OPS Opiekunka środowiskowa Opiekunka środowiskowa

Imienny wykaz osób wchodzących w skład poszczególnych Grup w Zespole jak w załączniku Nr l do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

l . Zadaniem zespołu jest opracowanie gminnego planu reagowania zapewniającego systemowe, skoordynowane i efektywne reagowania gminy na zdarzenia kryzysowe.

2. Gminny Zespół działa na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy.

3. Do podstawowych zadań gminnego zespołu należy w szczególności:

a)      opracowanie charakterystyki zagrożeń oraz scenariuszy sytuacji kryzysowych,

b)      zapewnienie warunków służących koordynacji działań związanych z organizacją systemu reagowania w gminie,

c)       opracowanie i aktualizacja procedur działania gminy w sytuacjach kryzysowych,

d)      współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń,

e)       analizowanie, prognozowanie rozwoju powstałych zdarzeń i przebiegu działań w oparciu o posiadane bazy danych i informacje z terenu zdarzenia,

f)        dokumentowanie informacji, podejmowanych decyzji i procesu ich powstania,

g)      gromadzenie i przetwarzanie aktualnych informacji o potencjalnych źródłach zagrożenia / stałych lub okresowych / oraz możliwościach jego uzupełnienia, g) koordynacja   działania w zakresie udzielania i przyjmowania   pomocy humanitarnej,

h)      opracowanie analizy zagrożeń wynikających z zaistniałych sytuacji kryzysowych,

i)        współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do prowadzenie i organizacji akcji ratowniczych oraz koordynacja tych działań,

j)        koordynacja współdziałania sił i środków OC i służb ratowniczych w akcjach zapobiegania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń,

k)      informowanie w trybie alarmowym służb ratowniczych i ostrzeganie ludności o możliwości powstawania nadzwyczajnych zagrożeń , zarządzonych formach ochrony i postępowania ludności,

l)        współdziałanie z centrum kryzysowym powiatu, województwa / tylko w przypadku zapotrzebowania wojska

m)     całodobowa obsługa systemu łączności pracujących w urzędzie.

 

§3

 

Do pracy w gminnym zespole mogą być zaproszeni przez Szefa Zespołu Kierownicy nie wymienionych w § l instytucji, zakładów pracy, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych oraz stowarzyszeń.

 

§4

 

Obsługę kancelaryjne - biurową zespołu zapewnia Referat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy.

 

§5

 

Grupy robocze zespołów o charakterze stałym pracują w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy z zapewnieniem dobowych dyżurów.

 

§6

 

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2000 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz - Szefa OC z dnia 31.03.2000r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Gminie.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


 

Załącznik Nr l

do zarządzenia Nr 244/2003

z dnia 02.10.2003r. w sprawie powołania

Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

 

 

Wykaz

imienny osób wchodzących w skład Gminnego Zespołu Reagowania.

 

1.        Szef Gminnego Zespołu:

mgr Jacek Lelek-Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

2.        Z-ca Szefa Gminnego Zespołu:

Ryszard Niejadlik - Podinspektor ds. Obrony Cywilnej

 

I. Grupa robocza gminnego zespołu o charakterze stałym:

1. Grupa planowania cywilnego.

·         Maria Długosz - Skarbnik Miasta i Gminy Stary Sącz

·         Antoni Piętka - Komendant Miejsko -Gminny OSP

·         Mgr inż. Elżbieta Migacz - Inspektor ds. Ochrony środowiska

·         Anna Pierzga - Informatyk

2. Grupa monitorowania, prognoz i analiz.

·         Lek.med. Julian Wajda  - Dyrektor SPZOZ w Starym Sączu

·         Kom. Władysław Sroka - Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu

·         mgr Grażyna Kopeć - Kierownik Referatu Organizacyjnego

·         Janina Nalepa -  Kierownik OPS w Starym Sączu

·         inż. Paweł Dybiec - Podinspektor ds. dróg gminnych i mostów

 

II. Grupa robocza gminnego zespołu o charakterze czasowym:

1. Grupa operacji i organizacji działań.

·         Joanna Orłowska - Referent ds. obsługi sekretariatu

·         Elżbieta Puch      - Inspektor ds. oświaty

·         Lucjan Czajka      - Naczelnik OSP w Starym Sączu

2.   Grupa zabezpieczania logistycznego:

·         Anna Drożdż -   Inspektor ds. wodociągów gminnych

·         Maria Dominik    -       Inspektor ds. mienia gminnego

3. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej.

·         Szewczyk Maria - pracownik OPS w Starym Sączu

·         Dyrek Maria - pracownik OPS w starym Sączu

·         Morzdżonek Małgorzata - opiekunka środowiskowa

·         Fyda Krystyna - opiekunka środowiskowa

 


Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 244/2003

z dnia 02.10.2003r. w sprawie Powołania

Gminnego Zespołu Reagowania

 

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin określa strukturę organizacyjną, zakres działania i tryb pracy Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego zwanego dalej „Zespołem" oraz funkcjonowanie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

 

§2

1.        Działaniami prowadzonymi na obszarze Miasta i Gminy Stary Sącz w celu zapobieżenia skutkom zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej oraz w czasie stanu klęski żywiołowej kieruje Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz,

2.        Działania te w celu zapobieżenia skutkom lub ich usunięcia Burmistrz wykonuje przy pomocy Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

 

§3

Siedzibą Zespołu jest Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§4

1.        Zespół składa się z Szefa, Zastępcy oraz grup roboczych o charakterze stałym i czasowym.

2.        Grupami roboczymi Zespołu o charakterze stałym są:

a)       grupa planowania cywilnego,

b)       grupa monitorowania,  prognoz i analiz,  które  stanowią Gminny  Zespół Reagowania.

3. Grupami roboczymi Zespołu o charakterze czasowym są:

a)       grupa operacji i organizacji działań,

b)       grupa opieki zdrowotnej, pomocy socjalno — bytowej i ewakuacji

 

§5

W zależności od potrzeb oraz rodzaju i zakresu potencjalnych zagrożeń skład Zespołu może być poszerzony o specjalistów, ekspertów, osoby zaufania społecznego, a także przedstawicieli organów administracji publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych.

 

§6

Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr l do Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁANIA

 

§7

1.        Zespół działania w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.        Do zadań Zespołu należy w szczególności:

a)       monitorowanie występujących zagrożeń oraz klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

b)       realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,

c)       opracowanie i aktualizowanie planu reagowania,

d)       planowanie wsparcia i wnioskowanie o pomoc do organów kierujących działaniami na wyższym szczeblu administracji publicznej,

e)       przygotowanie warunków umożliwiających przyjęcie pomocy humanitarnej,

f)        realizowanie polityki informacyjnej związanej z zagrożeniem oraz stanem klęski żywiołowej.

 

§8

1.        Pracami Zespołu kieruje jego Szef.

2.        Do zadań Szefa Zespołu należy w szczególności:

a)       przygotowanie rocznego planu prac Zespołu,

b)       opracowanie regulaminu bieżących prac Zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej,

c)       ustalenie przedmiotu i terminu posiedzeń,

d)       zawiadamianie o terminach posiedzeń,

e)       przewodniczenie posiedzeniom,

f)        zapraszanie na posiedzenia osób nie będącymi członkami Zespołu,

g)       inicjowanie i organizowanie prac Zespołu.

 

§9

1.        Posiedzenie Zespołu zwołuje jego Szef na polecenie Burmistrza Gminy, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał a także w zależności od potrzeb.

2.        W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowniczych, Szef może zarządzić posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.

3.        Posiedzeniami Zespołu kieruje Szef, a w razie jego nieobecności -Zastępca Szefa.

4.        W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Szefowi Zespołu sprawowanie jego funkcji powierza on kierowanie pracami Zespołu Zastępcy.

5.        W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie obowiązków przez Zastępcę, Szef może wyznaczyć spośród członków osobę pełniącą te obowiązki.

 

ROZDZIAŁ III

TRYB PRACY

 

§10

1.        Obsługę kancelaryjne - biurową Zespołu zapewnia Referat Organizacyjny stanowiącą grupę Zespołu o charakterze stałym.

2.        Grupy robocze Zespołu o charakterze stałym pracują zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w Urzędzie Miasta i Gminy z zapewnieniem całodobowych dyżurów w Gminnym Zespole Reagowania.

3.        W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej lub sytuacji zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej Zespół pracuje w składzie grup roboczych o charakterze stałym i czasowym, w siedzibie Urzędu w trybie ciągłym z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzących w ich skład.

 

§ 11

W celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia Zespół pracuje w fazach zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.

1.  W fazach zapobiegania:

Zespół podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej albo w znacznym stopniu ograniczają jej skutki

2.  W fazie przygotowania:

Zespół podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania w czasie wystąpienia klęski żywiołowej, a także działania mające za celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania,

3.  W fazie reagowania:

Zespół podejmuje działania polegające na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń.

4.   W fazie odbudowy:

Zespół podejmuje działania mające na celu przywrócenia zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania Gminy infrastruktury komunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.

5.   Działania określone w pkt. l i 2 realizują grupy robocze o charakterze stałym,

6.   Działania określone w pkt. 3 i 4 realizowane są przez Zespół w pełnym składzie.

 

§12

Zespół realizuje swoje zadania nie tylko w czasie trwania stanu klęski żywiołowej, podczas zagrożeń, a także na co dzień poprzez podejmowanie działań prognostycznych, planistycznych, analitycznych i innych niezbędnych do wypełnienia swoich celów tworząc część składową systemu bezpieczeństwa cywilnego.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §13

1.   Dokumentami działań i prac Zespołu są:

a)       roczny plan pracy,

b)       plan reagowania kryzysowego,

c)       plan ćwiczeń,

d)       protokoły posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym i czasowym,

e)       raporty bieżące i okresowe,

f)        karty zdarzeń, w przypadku uruchomienia grup roboczych o charakterze czasowym,

g)       raport odbudowy,

h)       inne niezbędne dokumenty.

2. Plan reagowania - określa Zespół przedsięwzięć na wypadek zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej, a w szczególności:

a)       zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,

b)       bilans sił i środków technicznych niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń,

c)       procedury uruchamiania działań przewidzianych w planie oraz zasady współdziałania a także sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagrożeń.

3. Plan reagowania jest uzgadniany z kierownikami jednostek organizacyjnych planowanych do użycia w realizacji przedsięwzięć określonych w planie w zakresie dotyczącym tych jednostek, a następnie zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego.

4. Karta zdarzeń - zawiera chronologiczny opis zdarzenia i wdrożonych działań oraz decyzji podejmowanych w celu likwidacji zagrożeń, pomocy poszkodowanym i ograniczenia strat, a w szczególności informacji o:

a)       kolejności alarmowania sił ratowniczych,

b)       podmiocie kierującym działaniami ratowniczymi,

c)       podejmowanych decyzji, w tym o zadaniach stawianych poszczególnym formacjom ratowniczym i podmiotom ujętym w planie reagowania,

d)       liczbie poszkodowanych i wielkości strat,

e)       sposobie udzielania pomocy i zabezpieczenia terenu zdarzenia.

5. Raport odbudowy - zawierający opis i analizę skutków zaistniałego zdarzenia oraz propozycję działań mających na celu odbudowę, a w szczególności:

a)       szczegółowy wykaz strat w infrastrukturze oraz w potencjale ratowniczym,

b)       projekt harmonogramu likwidacji strat i odbudowy,

c)       wstępny bilans potrzeb finansowych w zakresie odbudowy.

 

§14

Zadaniem Zespołu jest ponadto :

1.        Dokonywanie bieżącej analizy rozwoju sytuacji po zdarzeniu oraz ocena efektywności proponowanych zamierzeń ratowniczych,

2.        Informowanie sąsiednich Gmin lub Starosty Powiatu Nowosądeckiego o zagrożeniu w przypadku gdy zdarzenie może objąć swoim zasięgiem obszar tych Gmin lub Powiatu oraz wnioskowanie i uzgadnianie zakresu współdziałania.

3.        Określenie sposobu i zakresu informowania społeczeństwa Gminy o zdarzeniu i jego skutkach, sposobie postępowania ludności w celu zminimalizowania skutków.

4.        Przekazywanie informacji do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody i Powiatu o sytuacji, podjętych działaniach oraz przedstawienie potrzeb w zakresie sił i środków w przypadku wystąpienia niedoborów.

 

§15

Warunki techniczne i standardy wyposażenia Zespołu, a w szczególności infrastruktura techniczna i wyposażenie powinny umożliwić efektywne wypełnianie zadań z zachowaniem ciągłości ich działania i wymiany informacji podczas pracy oraz możliwości pracy w przypadku braku zasilania zewnętrznego, wystąpienia awarii lub uszkodzenia systemów łączności.

 

§16

1.        Zespół uczestniczy w szkoleniu wewnętrznym, ćwiczeniach i doskonaleniu działań.

2.        Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz zarządza co najmniej raz w roku ćwiczenia realizowane przez Zespół w pełnym składzie, określając ich cel, główne zadania i przebieg.

3.        Po przeprowadzonych ćwiczeniach Szef Zespołu przedstawia Burmistrzowi raport z ćwiczeń.

 

§17

Zespół finansowany jest z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§18

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zarządzenia Nr 244/2003 Szefa OC - Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 02.10.2003 r. w sprawie powołania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.