Zarządzenie Nr 223/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 15:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   NR 223/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 29 września 2003 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 póz.1591 z późn. zm.) oraz art.20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 póz. 664.)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę:

„Na dostawę koksu i węgla dla Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu oraz N ZOZ w Barcicach"

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

l . mgr inż. Elżbieta Migacz - Przewodniczący

2. Kazizmierz Nakielski – Sekretarz

3. inż.  Paweł Dybiec – Członek

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 30 września 2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia zlecani Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.