Zarządzenie Nr 203/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 15:33
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   NR 203/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

 

              w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


 

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 póz. 664.)

zarządzani co następuje:

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

Remontu lewostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w km 63+600 - 64+010 w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Stary Sącz.

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

                1. inż. Bonifacy Wolak – Przewodniczący

                2. inż. Paweł Dybiec – Sekretarz

                3. Kazimierz Nakielski – Członek

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu l września 2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

               

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.