Zarządzenie Nr 233/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 14:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 233/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30 września 2003 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

 

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarzdzenia.

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 233/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30.09.2003 roku

 

Zmiany w planie budżetu – wydatki

 

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

600

 

 

 

Transport i łączność

 

3.010

 

3.010

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

3.010

 

10

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

3.010

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

 

 

10

 

 

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

 

 

3.000

 

758

 

 

 

Różne rozliczenia

 

11.500

 

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

1 1 .500

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

11.500

 

 

 

801

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

11.500

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

11.500

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

11.500

 

Ogółem

 

14.510

 

14.510

 Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 233/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30.09.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym – wydatki

 

Dz.

 

Rozdz.    §                                Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

3.010

 

3.010

 

 

 

60016

 

 

 

Drogi publiczne gminne

 

3.010

 

10

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3.010

 

 

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

 

10

 

 

 

60078

 

 

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

 

3.000

 

700

 

 

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

15.000

 

15.000

 

 

 

70005

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

15.000

 

15.000

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

14.747

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

15.000

 

 

 

 

 

 

 

4440

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

253

 

758

 

 

 

 

 

Różne rozliczenia

 

11.500

 

 

 

 

 

75818

 

 

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

11.500

 

 

 

 

 

 

 

4810

 

Rezerwy

 

1 1 .500

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

500

 

500

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

500

 

500

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

500

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

500

 

 

 

851

 

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

 

1.000

 

1.000

 

 

 

85154

 

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

1.000

 

1.000

 

 

 

 

 

3030

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.000

 

 

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka    komunalna    i    ochrona środowiska

 

1.400

 

1.400

 

 

 

90002

 

 

 

Gospodarka odpadami

 

200

 

200

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

200

 


 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

200

 

 

 

 

 

 

90015

 

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

1.200

 

1.200

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

1.200

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

1.200

 

 

 

 

Ogółem

 

32.410

 

20.910

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Skrudzinie

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

10.000

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

10.000

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

10.000

 

 

Ogółem

 

 

 

10.000

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

16.000

 

17.500

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

16.000

 

17.500

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

10.000

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

16.000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

7.500

 

Ogółem

 

16.000

 

17.500

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

2.000

 

2.000

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

2.000

 

2.000

 

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

1.000

 

 

 

 

Ogółem

 

2.000

 

2.000

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Gaboniu

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

2.000

 

2.000

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

2.000

 

2.000

 

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

1.000

 

 

 

 

Ogółem

 

2.000

 

2.000