Zarządzenie Nr 201/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 14:27
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie nr 201/03

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

 

 

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2004.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( tekst Jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 póz. 1591 z póz. zm.) oraz Uchwały Nr. XXVII / 58 / 2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Zobowiązuję Kierowników Referatów oraz Gminnych Jednostek Organizacyjnych do opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w terminie do 15 października 2003 r.

 

§ 2

 

Materiały należy opracować zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr. XXVH / 58 / 2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie: procedury uchwalenia budżetu gminy.

 

    § 3

 

Opracowane materiały należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz

 

                                                                                                          § 4

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.