Zarządzenie Nr 199/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 14:23
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 199/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 28 sierpnia 2003 r.


 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu.

 

 

Na podstawie art.36 a ust. 4 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z póź.zm.) , oraz art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 póz.1591 z póź.zm.)


 

§ 1

 

Powierzam Pani Izabeli CITAK z dniem 01 września 2003 r. pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu do czasu wydania opinii przez Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczącej proponowanego kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu.


 

§ 2

 


Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji.


 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2003 roku