Zarządzenie Nr 198/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 13:58
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  Nr 198/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 28 sierpnia 2003 r.


 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gaboniu.

 

        Na podstawie art.36 a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z póź.zm.) , oraz art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z póź.zm.)


 

§ 1

 


Powierzam Panu Andrzejowi CHOJNACKIEMU z dniem 01 września 2003 r. pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gaboniu do czasu wydania opinii przez Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczącej proponowanego kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gaboniu.


 

§ 2

 


Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji.


 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2003 roku.