Zarządzenie Nr 191/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 14:20
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 191/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 19 sierpnia 2003 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

 

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1.Zwiększa się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok o 70.863 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 28.026.562 zł

2. Zwiększa się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok o 70.863 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 29.799.745 zł.

3. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 r zgodnie z załącznikiem Nr 3

do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego

zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 191/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Nr

z dnia 19.08.2003 roku

 

Zwiększenie planu dochodów

 

Dz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

600

 

Transport i łączność

 

 

 

50.000

 

 

 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań    bieżących    jednostek    sektora    finansów publicznych

 

 

 

50.000

 

853

 

Opieka społeczna

 

 

 

20.863

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z  budżetu  państwa  na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

20.863

 

 

Ogółem

 

70.863

Uzasadnienie:

1. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Decyzją Nr FB.II.3054/12-14/03 z dnia 29 lipca 2003 zwiększył dotację o 20.863 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

2.  Dotacja w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg rolnych.

 


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 191/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 19.08.2003 roku

 

Zwiększenie planu wydatków

 

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

600

 

 

 

Transport i łączność

 

 

 

50.000

 

 

 

 

60017

 

Drogi wewnętrzne

 

 

 

50.000

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

50.000

 

853

 

 

 

Opieka społeczna

 

 

 

20.863

 

 

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

20.863

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

20.863

 

Ogółem

 

 

 

70.863

 

 


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 191/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 19.08.2003 roku

 

Zmiany w planie budżetu – wydatki

 

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

600

 

 

 

Transport i łączność

 

73.500

 

73.500

 

 

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

 

 

 

48.000

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

48.000

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

73.500

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

73.500

 

 

 

 

 

60017

 

Drogi wewnętrzne

 

 

 

5.500

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

5.500

 

 

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

 

 

20.000

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

 

 

20.000

 

801

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

4.400

 

4.400

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

4.400

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

4.400

 

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

4.400

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

4.400

 

 

 

900

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

22.921

 

22.921

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

22.921

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

22.921

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast

 

22.921

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

22.921

 

 

 

 

Ogółem

 

100.821

 

100.821

 

 

 


Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 191/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 19.08.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym – dochody

 

Dz.

 

Rozdz.    §                                Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Miasta i Gminy

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

 

 

50.000

 

 

 

60017

 

 

 

Drogi wewnętrzne

 

 

 

50.000

 

 

 

 

 

244

 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

 

 

50.000

 

853

 

 

 

 

 

Opieka społeczna

 

 

 

20.863

 

 

 

85315

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

20.863

 

 

 

 

 

203

 

Dotacje   celowe   otrzymane   z   budżetu państwa   na   realizację  własnych   zadań bieżących gmin

 

 

 

20.863

 

Ogółem

 

 

 

70.863

 

 

Zmiany w układzie wykonawczym – wydatki

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

73.500

 

123.500

 

 

 

60013

 

 

 

Drogi publiczne wojewódzkie

 

 

 

48.000

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

48.000

 

 

 

60016

 

 

 

Drogi publiczne gminne

 

73.500

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

73.500

 

 

 

 

 

60017

 

 

 

Drogi wewnętrzne

 

 

 

55.500

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

55.500

 

 

 

60078

 

 

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

 

 

20.000

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

 

20.000

 


801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

4.400

 

4.400

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

4.400

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

 

 

4.400

 

 

 

80146

 

 

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

4.400

 

 

 

 

 

 

 

3250

 

Stypendia różne

 

4.400

 

 

 

853

 

 

 

 

 

Opieka społeczna

 

 

 

20.863

 

 

 

85315

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

20.863

 

 

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

 

 

20.863

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka    komunalna     i     ochrona środowiska

 

22.921

 

22.921

 

 

 

90002

 

 

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

22.921

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

22.921

 

 

 

90003

 

 

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

22.921

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

22.921

 

 

 

Ogółem

 

100.821

 

171.684