Zarządzenie Nr 186/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 14:16
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 186/03
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ
z dnia 14 sierpnia 2003r
.

w sprawie przeznaczenia drewna na wybudowanie szałasu przy boisku sportowym na osiedlu Lipie w Starym Sączu.

Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. Dz. U. Nr 138 póz. 1559 z 2001r./

zarządza się, co następuje:

§1

Przeznacza się drewno tartaczne iglaste pozyskane z lasu komunalnego w Starym Sączu w ilości 3,50 m3, 16 sztuk krokwi o wymiarach: 4,40m x 0,10m x 0,lOm, 8 sztuk krawędziaków o wymiarach: 3,60m x 0,14m x 0,10m oraz 3 m3 desek 32mm na wykonanie szałasu rekreacyjnego przy boisku sportowym na osiedlu Lipie w Starym Sączu.

                                                                                                     §2

Koszty transportu i przetarcia drewna na tartaku pokryte zostaną z budżetu gminy.

                                                                      §3

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Zarządowi Osiedla Lipie.

§4

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.