Zarządzenie Nr 68/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-11-2003 | 14:09
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 68/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 28.03.2003 r.

 

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na realizację zadania „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Gaboniu i Łazach Brzyńskich”.

 

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U. Nr.142 poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) oraz art. 127 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.)

 

Z A R Z Ą D Z A M  c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Przeznacza się z budżetu gminy na 2003 r. z działu 900, rozdziału 90015, § 6050 tj. z inwestycji kwotę 107.965 zł na zadanie pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Gaboniu i Łazach Brzyńskich” realizowanych w ramach programu SAPARD.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


  

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 68/03

Burmistrza Miasta i Gminy

z dnia 28.03 2003 r.

 

 

Zestawienie nakładów inwestycji do poniesienia w 2003 r.

 

1.        Ogółem koszt inwestycji objęty programem wynosi 107.965,00 zł

2.        Pozabudżetowe środki z programu SAPARD wynoszą 79.518,00 zł

3.        Środki własne budżetu gminy 28.447,00

 

 

 

Uzasadnienie z przystąpienia do realizacji zadania, niezbędnym jest dołączenie zabezpieczenia finansowania inwestycji.