Zarządzenie Nr 193/03

rok 2003

 
data publikacji:  13-11-2003 | 14:53
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  NR 193/ 03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 25 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 póz. 664.)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania:

"budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Barcicach w zakresie: dobudowa klatki schodowej wraz z konstrukcją stalową i pokryciem"

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Bonifacy Wolak  - Przewodniczący

2. Marek Żmuda - Członek

3. Elżbieta Migacz - Członek

4. Magdalena Orłowska - Sekretarz

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 5 września 2003r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz

                    

                                                                                                                § 3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

 

                                                                                                                § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.