Zarządzenie Nr 235/03

rok 2003

 
data publikacji:  13-11-2003 | 14:58
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   NR 235/ 03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 01 października 2003 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz.1591 z późn. zm.) oraz art.20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 póz. 664.)

 

zarządzam co następuje:

 

§ l

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania:

"Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej stabilizacji osuwisk wraz z odbudową infrastruktury technicznej w miejscowościach : Popowice i Przysietnica "

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Bonifacy Wolak - Przewodniczący

2. Magdalena Orłowska - Sekretarz

3. Marek Żmuda - Członek

4. Elżbieta Migacz - Członek

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 20 października 2003r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                         § 3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.