Zarządzenie Nr 184/03

rok 2003

 
data publikacji:  13-11-2003 | 14:59
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   NR 184/03
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 13 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 póz. 664.)

zarządzam co następuje:

 

§ l

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

Odbudowy po powodzi dróg gminnych.

1.       droga „Graniczna" w Moszczenicy Niżnej

2.       droga „Na Targowisko" w Przysietnicy

3.       droga „Do Górków" w Przysietnicy

4.       droga „Na Osiedle" w Myslcu

5.       droga „Pasy Leśne" w Moszczenicy Niżnej

6.       droga „Na Facimiech" w Woli Kroguleckiej

7.       droga „Na Wilkówkę" w Gaboniu

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. inż. Bonifacy Wolak - Przewodniczący

2. inż. Paweł Dybiec - Sekretarz

3 Kazimierz Nakielski - Członek

§ 2.

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 14 sierpień 2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

§3.

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

 

                                                                                                                 §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.