Zarządzenie Nr 183/03

rok 2003

 
data publikacji:  13-11-2003 | 15:00
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   NR 183/03
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 11 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 póz. 664.)

zarządzam co następuje:

 

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

Dostawę materiałów brukowych

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. inż. Paweł Dybiec                              - Przewodniczący

2. mgr inż. Elżbieta Migacz                  - Sekretarz

3 .Marek guc                                                                     - Członek

 

   § 2.

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 12 sierpień 2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.