Zarządzenie Nr 181/03

rok 2003

 
data publikacji:  04-09-2003 | 13:52
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   NR 181/03
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 5 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 póz. 664.)
                                                                                zarządzam co następuje:

§ 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie: Modernizacji
drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Wielki Wygon" w Starym Sączu.

Remont chodnika w ciągu drogi krajowej nr 87 w km 10+900 - 11+275 w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Stary Sącz.

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. inż. Bonifacy Wolak                                                                       - Przewodniczący

2. inż. Paweł Dybiec                                             - Sekretarz

3. Kazimierz Nakielski                                                                       - Członek

§ 2.

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 7 sierpień 2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.