Zarządzenie Nr 180/03

rok 2003

 
data publikacji:  04-09-2003 | 13:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 180/03
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 31 lipca 2003 r .

 

w   sprawie   ustalenia   wysokości   ryczałtów   za   używanie   do   celów służbowych  samochodu  osobowego,   dla pracownika  Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2O01r.Dz.U.Nr 142 póz. 1591 z późn. zm./ oraz § 3 ust. l Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego, motocykli o motorowerów nie będących własnością pracodawcy /Dz.U. .Nr 27poz.271/

 

ZARZĄDZAM    co   następuje:

 

§ 1.

Ustalam miesięczny limit na jazdy lokalne za używanie do celów służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy dojazd lokalnych, w okresie od O1.O8.2OO3 r. do dnia 31.O8.2OO3 r. dla Pana Stanisława MAUREK -konserwatora, w wymiarze 150 km miesięcznie.

 

§ 2

Ustala się comiesięczne rozliczenie poprzez składanie oświadczenia przez pracownika,   które powinno zawierać dane  dotyczące pojazdu tj. pojemność silnika , marka , numer rejestracyjny , oraz   określać liczbę dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby , urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin , lub innej nieobecności, a także ilość dni w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

 

§ 3

Z osobą używającą samochód prywatny do celów służbowych zostanie zawarta odrębna umowa która będzie podstawą rozliczania wykorzystanego limitu.

 

§ 4.

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za l kilometr przebiegu pojazdu.

 

§ 5

Zobowiązuje się Referat Budżetowa - Finansowy do sporządzania comiesięcznego bilansu paliwowego samochodów Urzędu.

 

§ 6

Wykonanie Zarządzenia zlecam pracownikom Referatu Organizacji, oraz Referatu Budżetowo-Finansowego.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..