Zarządzenie Nr 176/03

rok 2003

 
data publikacji:  04-09-2003 | 13:50
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  NR   176/03
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 25 lipca 2003 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 póz. 664.)

zarządzam co następuje:

 

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego - w trybie "zapytania o cenę" -   na :

"dostawę wraz z montażem ślusarki aluminiowej dla potrzeb zadania: Budowa garaży oraz zaplecza magazynowego warsztatu naprawczego dla OSP w Barcicach"

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Bonifacy Wolak - Przewodniczący

2. Marek Żmuda - Członek

3. Magdalena Orłowska - Sekretarz

 

§ 2

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 29 lipca 2003r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.