Zarządzenie Nr 175/03

rok 2003

 
data publikacji:  04-09-2003 | 13:49
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 175/03
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 24 lipca 2003 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/03 z dnia 23 kwietnia 2003r.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, art. 33 ust. 5 i art. 47 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 póz. 1591 z póz. zm.)

zarządzam co następuje :

§1

W § 1 Zarządzenia Nr 95/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie upoważnienia Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym dodaje się pkt. 15 w brzmieniu :

„15. Zofii Golonka ~ Dyrektorowi Gimnazjum w Przysietnicy".

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.