Zarządzenie Nr 170/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-12-2003 | 12:32
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE   Nr 170/03
BURMISTRZA MIASTA l GMINY STARY SĄCZ
z dnia 16.07.2003 r.

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w STARYM SĄCZU.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art. 25 ust. 1 , art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku   o   gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 46, póz. 543) w wykonaniu uchwały Nr X!!/1 19/03 z dnia 30.06.2003

zarządza się , co następuje :

 

$1

 

Postanawia się wydzierżawić nieruchomość położoną w Starym Sączu, oznaczoną numerem działki ewidencyjnej 2467/6 o pow. 0.9773 ha, oraz działki 2695/1 - część o pow. 0.40 ha na okres 3 lat Pani J. Pierzchała zam. (...) z przeznaczeniem na cel rolny.

 

$ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości  130,00 zł ( słownie : sto trzydzieści złotych) rocznie wolny od podatku .

 

$ 3

 

 Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

$4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

$ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.