Zarządzenie Nr 166/03

rok 2003

 
data publikacji:  04-09-2003 | 13:44
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 166/03
B
urmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 07 lipca 2003 r.

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót budowlanych .


Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8   marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 póz. 1 591  z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

 

§1

 

W zawiązku z koniecznością dokonania odbioru końcowego zadania :

„Budowa sieci wodociągowej wraz z podłączeniem do stacji wodociągowych w Gołkowicach i Gaboniu, w m. Skrudzina, Gołkowice Górne i Gaboń"

powołuję komisję odbiorową w następującym składzie :

Przewodniczący :

l   mgr Jacek Lelek – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

ze strony Inwestora

2. Bonifacy Wolak- Kierownik Ref. Przygotowania Inwestycji -Członek

3. Marek Żmuda- Inspektor Ref. PI – Członek

4. Elżbieta Migacz - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej –Członek

5. Anna Drożdż- Inspektor Ref. GK- Członek

ze strony wykonawcy:

6. Roman Warchoł  - Wykonawca robót Zakład Budowy Sieci i Instalacji Sanitarnych - Gazowych i Co, ul. Brodowska Nowy Sącz

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję odbiorową  do dokonania odbioru   wodociągu w dniu     14 sierpnia 2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Odbiorowej .

 

                                          § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.